UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE MECANICĂ

Ingineri pentru Europa

   

Admitere

 
   

 Admitere

 Concurs admitere


 Condiții de înscriere
 Acte necesare
 Stabilire rezultate
 Repartizare


 Informații


 Studenți români
 Studenți străini
 Facilități
 Locuri de muncă


 Materiale prezentare


 Prezentarea Facultății
 Poster admitere
 Fluturaș admitere
 Pliant admitere


 Specializări


 Autovehicule Rutiere
 ISPA
 Sisteme și Echipamente Termice
 Inginerie Mecanică
 MAIA
 Mecatronică
 Robotică


 Masterat/Doctorat


 Masterat
 Doctorat Cursuri postuniversitare

Studii universitare de licenț㠖 4 ani

Puncte de incriere

- la secretariatul facultății (str.profesor docent Dimitrie Mangeron nr.43, Iași, et.I)


Sesiunea I, 16 - 31 iulie 2012

înscrierea candidaților:

16 – 30 iulie pentru concursul de dosare sau

16 – 25 iulie pentru test

26 iulie 2012, ora 9, amf.M1 si amf.M2 - sustinerea testului

Sesiunea a II-a, 6 - 18 septembrie 2012 (pentru locurile rămase)

înscrierea candidaților:

6 - 17 septembrie pentru concursul de dosare sau

5 – 13 septembrie pentru test

14 septembrie 2012, ora 9, amf.M2 - sustinerea testului

Domeniul
Specializarea
Nr. locuri
Concurs de admitere
buget
taxă*)
Ingineria autovehiculelor
Autovehicule rutiere
90
-

• pe bază de dosar:

MA = MBac

Mbac- media generală la bacalaureat;


opțional: test-grilă (lucrare scrisă, cu subiecte de matematică și fizică, pentru candidații care se consideră dezavantajați de media generală la bacalaureat sau de media de școlaritate din timpul liceului):

MA = Mtest

Mtest - Media obținută la testul de Matematică și Fizică.

Clasificarea candidaților se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere (MA).

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Inginerie mecanică
Inginerie mecanică
105
49
Sisteme și echipamente termice
Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară
Mecatronică și Robotică
Mecatronică
83
28
Robotică

*) Pentru locurile cu taxă, taxa de școlarizare este de 2000 RON pe an pentru domeniile de Inginerie mecanică si Mecatronică și Robotică.


 

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1. Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultatii);

2. Diplomă de bacalaureat (si copie legalizata pentru inmatriculare) sau adeverință de absolvire în original;

3. Copii după certificatul de naștere și cartea de identitate (+ original);

4. Adeverință medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii);

5. Trei fotografii tip buletin de identitate și copie după cartea de identitate;

6. Dosar plic.

Taxă de înscriere 100 RON.


Sunt scutiți de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

- candidații copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

- candidații orfani de ambii părinți;

- candidații proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial;

- candidații copii ai angajaților Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.

Pentru cazurile mentionate, scutirea de taxă se acordă numai la o singur? facultate și numai dacă dosarul de concurs conține acte originale (candidații care susțin concurs la mai multe facultăți sunt scutiți de taxă numai dacă aleg Facultatea de Mecanică drept primă facultate).


Acte suplimentare

a) Candidații care susțin concurs de admitere concomitent la două facultăți și au depus actele originale la altă facultate

- Adeverință din care să rezulte că originalul diplomei/adeverinței de bacalaureat a fost depus la altă facultate.

- Declarație (formular tipizat) din care să rezulte că, în cazul când va fi admis la două facultăți, va comunica, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ambele concursuri, opțiunea privind înmatricularea la una sau la ambele facultăți (la una din ele cu taxă).

b) Studenții care doresc să urmeze cursurile unei noi facultăți și / sau a unei specializări (în regim cu taxă)

- Adeverință din care să rezulte calitatea de student.

c) Absolvenții unei facultăți/colegiu universitar, care doresc să urmeze cursurile unei noi specializări (în regim cu taxă)

- Diploma de licență/absolvire, în original sau în copie legalizată.


Conform legislației în vigoare, în învățământul universitar subvenționat de la bugetul de stat nu este admisă depășirea numărului de locuri aprobat. În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii de concurs egale, pentru ocuparea ultimului/ultimelor locuri se apelează la criterii de departajare, în următoarea ordine de prioritate:

- media la testul grilă;

- media la subiectele de matematică din testul grilă;

- media la disciplina de matematică la examenul de bacalaureat.


Criterii de repartizare a candidaților pe locurile scoase la concurs

În prima fază toți candidații concurează pe locurile fără taxă (100 la domeniul Inginerie mecanică, 83 la domeniul Mecatronică și robotică, 95 la domeniul Ingineria autovehiculelor).

În clasamentul întocmit în ordinea descrescătoare a mediilor sunt declarați admiși primii 100, primii 83 respectiv primii 95 candidați (cu condiția ca media de concurs să nu fie mai mică decât 5,00).

Ei sunt repartizați pe specializări în funcție de opțiune și de poziția în clasament.


La afișarea acestor prime rezultate ale concursului se stabilește un termen până la care:

a) candidații (admiși sau respinși) care nu doresc să rămână la Facultatea de Mecanică se retrag din concurs;

b) candidații declarați admiși, dar care au depus actele originale de concurs la o altă facultate, sunt obligați să le aducă la Facultatea de Mecanică (în caz contrar sunt eliminați din concurs).


După încheierea acestei perioade se întocmesc listele candidaților rămași la Facultatea de Mecanică, pe domenii, și se efectuează din nou repartizarea pe specializări a primilor 100, 83 respectiv 95 candidați din aceste liste; ei sunt declarați admiși pe locuri fără taxă.


Ceilalți candidați sunt declarați, în această fază, admiși cu taxă. Dacă au obținut media de concurs de cel putin 5,00 ei pot opta:

- pentru a fi admiși pe locuri cu taxă, la specializarea dorită, în limita numărului total de locuri cu taxă pe domeniu;

- pentru a fi admiși pe locuri fără taxă la forma lungă de învățământ, la alt domeniu (dacă au rămas locuri neocupate de către candidații din cadrul acelui domeniu, după desfășurarea tuturor fazelor concursului).

 

Se menționează faptul că legislația actuală permite ca studenții în regim cu taxă care obțin rezultate profesionale bune să fie trecuți în regim subvenționat pe locurile disponibile la începutul anului universitar următor. Aceste situații se analizează la sfârșitul fiecărui an universitar, iar schimbarea regimului este posibilă în orice an de studii și se poate menține până la încheierea studiilor.


Precizări privitoare la candidații care au absolvit sau care au frecventat parțial o altă facultate, sau un colegiu universitar, în regim subvenționat:

- dacă durata studiilor subvenționate a fost de 4 ani sau mai mult, ei nu pot concura decât pe locuri cu taxă și nu sunt cuprinși în procedura de mai sus; ei sunt admiși (la specializarea dorită) dacă obțin media de concurs de minimum 5,00 și în limita numărului total de locuri cu taxă pe domeniu;

- dacă durata studiilor subvenționate a fost mai mică de 4 ani ei pot concura pe locuri fără taxă, conform procedurii de mai sus; dacă vor fi admiși pe locuri fără taxă ei vor efectua studii în regim subvenționat numai pâna la împlinirea duratei totale de 4 ani (sumată la cele două facultăți).


Precizări privitoare la candidații care au absolvit o altă facultate (de stat sau particulară) în regim nesubvenționat:

- acești candidați concurează pe locuri fără taxă și sunt cuprinși în procedura completă a concursului;

- actele candidaților respinși se restituie acestora la cerere;

- eventualele contestații se depun în termen de 24 de ore de la ora afișării rezultatelor;

- modul de soluționare a contestațiilor se anunță în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a cererii.