• Welcome!
    Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.
  •  Welcome!
    Welcome! The Faculty of Mechanical Engineering of Iasi offers high quality study programs for bachelor, master and doctoral degrees.
  • Admission 2016
    Admission 2016 For the admission in July 2016, we have a total of 354 places, Automotive Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, and also 247 places for the Masters.
  • Welcome!
    Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.

Admitere licenţă

Studii universitare de licenţă – 4 ani

Puncte de înscriere

- la sediul facultăţii (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, parter), orele 8-16 (sâmbăta si duminica: orele 8-12)

- în corpul A (în Sala pașilor pierduți - Copou)

Sesiunea I, 10 - 28 iulie 2017

înscrierea candidaţilor: 10 – 28 iulie 2017

Sesiunea a II-a, 6 - 15 septembrie 2017 (pentru locurile rămase)

înscrierea candidaţilor: 6 - 15 septembrie 2017

 Numărul de locuri pentru cetăţenii români: 

Domeniul

Specializarea

Nr. locuri  estimat

Concurs de admitere

buget

taxă*)

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

110

30

• pe bază de dosar:

MA = MBac

Mbac- media generală la bacalaureat;

 

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere (MA).

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

 Construcții de autovehicule

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

102

30

Sisteme şi echipamente termice

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică

80

24

Robotică

*) Pentru locurile cu taxă, taxa de şcolarizare este de 2200 lei pe an pentru domeniile de Inginerie mecanică si Mecatronică şi Robotică si 2500 lei pentru domeniul de Ingineria autovehiculelor.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1. Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii);

2. Diplomă de bacalaureat (in original si în copie pentru înmatriculare) sau adeverinţă de absolvire în original până la eliberarea diplomei de bacalaureat de către liceu (pentru promoţia curentă);

3. Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate (copie + originalul);

4. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteți apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);

5. Trei fotografii tip buletin de identitate;

6. Dosar plic.

Taxă de înscriere 100 RON.

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

- candidaţii orfani de ambii părinţi;

- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Pentru cazurile menționate, scutirea de taxă se acordă numai la o singura facultate şi numai dacă dosarul de concurs conţine acte originale (candidaţii care susţin concurs la mai multe facultăţi sunt scutiţi de taxă numai dacă aleg Facultatea de Mecanică drept primă facultate).

Acte suplimentare

a) Candidaţii care susţin concurs de admitere concomitent la mai multe universităţi/facultăţi şi au depus actele originale la alta facultate:

- Adeverinţă din care să rezulte că originalul diplomei/adeverinţei de bacalaureat a fost depus la altă facultate.

- Declaraţie (formular tipizat) din care să rezulte că, în cazul când va fi admis la două facultăţi, va comunica, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor la ambele concursuri, opţiunea privind înmatricularea la una sau la ambele facultăţi (la una din ele cu taxă).

b) Studenţii care doresc să urmeze cursurile unei noi facultăţi şi / sau a unei specializări (în regim cu taxă):

- Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student.

c) Absolvenţii unei facultăţi/colegiu universitar, care doresc să urmeze cursurile unei noi specializări (în regim cu taxă):

- Diploma de licenţă/absolvire, în original şi în copie.

Conform legislaţiei în vigoare, în învăţământul universitar subvenţionat de la bugetul de stat nu este admisă depăşirea numărului de locuri aprobat. În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii de concurs egale, pentru ocuparea ultimului/ultimelor locuri se apelează la criterii de departajare, în următoarea ordine de prioritate:

- media generala la examenul de bacalaureat.

- media generala la disciplina de matematica la examenul de bacalaureat

- media generala la disciplina de fizica la bacalaureat

 

 

 

Criterii de repartizare a candidaţilor pe locurile scoase la concurs

În prima fază toţi candidaţii concurează pe locurile fără taxă 292 (102 la domeniul Inginerie mecanică, 80 la domeniul Mecatronică şi robotică, 110 la domeniul Ingineria autovehiculelor).

În clasamentul întocmit în ordinea descrescătoare a mediilor sunt declaraţi admişi pe domenii primii 110, primii 80 respectiv primii 110 candidaţi (cu condiţia ca media de concurs să nu fie mai mică decât 5,00).

Ei sunt repartizaţi pe domenii în funcţie de opţiune şi de poziţia în clasament.

 La afişarea acestor prime rezultate ale concursului se stabileşte un termen până la care:

a) candidaţii (admişi sau respinşi) care nu doresc să rămână la Facultatea de Mecanică se retrag din concurs;

b) candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să aducă actele in original pana la data stabilita de facultate, la afișarea rezultatelor concursului de admitere, in caz contrar sunt eliminați din concurs.

 După încheierea acestei perioade se întocmesc listele candidaţilor rămaşi la Facultatea de Mecanică, pe domenii, şi se efectuează din nou repartizarea pe domenii a primilor 102, 80 respectiv 110 candidaţi din aceste liste; ei sunt declaraţi admişi pe locuri fără taxă.

 Pentru a fi admişi pe locuri cu taxă, la domeniul dorit, în limita numărului total de locuri cu taxă pe domeniu, candidații vor face aceasta alegere pe fisa de înscriere ca o a doua opțiune;

 Se menţionează faptul că legislaţia actuală permite ca studenţii în regim cu taxă care obţin rezultate profesionale bune să fie trecuţi în regim subvenţionat pe locurile disponibile la începutul anului universitar următor. Aceste situaţii se analizează la sfârşitul fiecărui an universitar, iar schimbarea regimului este posibilă în orice an de studii şi se poate menţine până la încheierea studiilor.

Conform legislaţiei în vigoare, în învăţământul universitar subvenţionat de la bugetul de stat nu este admisă depăşirea numărului de locuri aprobat. În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii de concurs egale, pentru ocuparea ultimului/ultimelor locuri se apelează la criterii de departajare, în următoarea ordine de prioritate:

- media la disciplina de matematică la examenul de bacalaureat.

Precizări privitoare la candidaţii care au absolvit o altă facultate (de stat sau particulară) în regim nesubvenţionat:

- aceşti candidaţi concurează pe locuri fără taxă şi sunt cuprinşi în procedura completă a concursului;

- actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere;

- eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la ora afişării rezultatelor;

- modul de soluţionare a contestaţiilor se anunţă în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a cererii.

Informaţii generale

Dacă sunteţi un absolvent de liceu ce plănuieşte o carieră universitară, un student la o altă universitate ce caută să se transfere într-unul din programele noastre, sau un absolvent licenţiat ce doreşte studii post-universitare, veți afla că Facultatea de Mecanică din Iaşi vă poate oferi multiple opţiuni.

Vizitaţi şi celelalte pagini pentru a afla detalii despre programele educaţionale ale facultăţii noastre.

Programul de studii universitare al Facultăţii de Mecanică începe cu trei ani de cursuri de cunoştinţe generale ce includ matematică, fizică, chimie şi cursuri introductive în inginerie. Programul continuă cu cursuri de specialitate corespunzătoare domeniului de studiu ales. După absolvire, mulţi studenţi sunt angajaţi direct în industrie şi servicii, în timp ce alţii urmează cariere universitare sau de cercetare.

Facultatea de Mecanică din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi oferă programe educaţionale deosebite pentru studii post-universitare în toate ariile de specializare, pentru Masterat (M.Sc.), Doctorat (PhD) sau cursuri de specializare / perfecţionare. Informaţii şi detalii despre aceste programe sunt prezentate în secţiunea de studii post-universitare. De asemenea, mai multe informaţii se pot găsi pe paginile de prezentare ale corpului didactic din facultatea noastră.

IMPORTANT: Deşi informaţiile prezentate despre programele noastre sunt valabile pentru toţi studenţii, solicitanţii cetăţeni străini vor trebui să verifice şi paginile ce prezintă cerinţele speciale la admitere.

Admitere cetățeni din Republica Moldova si romani de pretutindeni 2017 (orientativ – metodologia 2016)

OMENCS nr. 3855/26.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, în anul școlar/universitar 2017-2018

Metodologia de admitere a candidaților din state non-UE

 

Numărul de locuri la admitere pentru românii de pretutindeni si din Republica Moldova 

 

 

Nr. crt

Domeniul de studiu

 

Programul de studiu

 

LICENŢĂ

Cu diploma de bacalaureat in România

Cu diploma de bacalaureat in alte ţări

FBFT

Cu bursă

FBFT

Cu bursă

1

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

1

 

20

 9

2

Construcţii de autovehicule

3

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

4

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

 

1

20

9

5

Sisteme şi echipamente termice

6

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară

7

Mecatronică şi robotică

Mecatronică

 

1

14

5

8

Robotică

Total facultate

1

2

54

23

 Înscrierea candidaţilor din Republica Moldova care vor să urmeze cursurile învăţământului universitar se va desfăşura începând cu luna iulie 2017, la sediile celor trei Consulate din Republica Moldova, respectiv Bălţi –str.Sf.Nicolae nr.11, http://balti.mae.ro/romania/134), Chişinău (Secţia Consulară, str.Grigore Ureche nr.2; http://chisinau.mae.ro/node/778) şi Cahul (strada B.P.Haşdeu nr.11).

 

 

Ştiri

Mediafax
242018
Today
This week.
This month.
Total
22
102
1252
242018
Your IP: 18.232.99.123
Hour: 2019-07-16 07:01:03