• Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.
 • Welcome!
  Welcome! The Faculty of Mechanical Engineering of Iasi offers high quality study programs for bachelor, master and doctoral degrees.
 • Admission 2016
  Admission 2016 For the admission in July 2016, we have a total of 354 places, Automotive Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, and also 247 places for the Masters.
 • Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.

Plan operaţional

St-Mec-02b-compas-excentric3a

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI si SPORTULUI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

 

FACULTATEA  DE  MECANICĂ

URL: www.mec.tuiasi.ro  *  E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Tel./fax. +40 232 232337 * B-dul Dimitrie Mangeron, nr.61, 700050, Iaşi

Embl-st-2

 

 

 

         

 

PLAN  OPERAŢIONAL

pentru anul 2012

1.      OBIECTIVE STRATEGICE

I. Pregatirea studentilor in domeniile ingineriei autovehiculelor, ingineriei mecanice respectiv mecatronicii  si roboticii la nivelul exigentilor din Comunitatea Europeana. In realizarea acestui obiectiv in anul 2012  misiunea facultatii este in concordanta cu Legea educatiei nationale nr.1/2011 si consta in  pregatirea de absolventi care sa asigure servicii de calitate la standardele Uniunii Europene si care sa se  poata materializa in cadrul unui proces de sincronizare cu realitatile invatamantului superior european, dar si cu directiile de schimbare ale acestuia. Se va continua procesul de reformulare a competenţelor pe care studentii trebuie sa le  demonstreze la sfarsitul fiecarui curs şi de restructurare a activitatii   şi a cursurilor, tinand cont de curriculum universitar din spatiul Uniunii Europene.  

Se vor continua colaborarile / dezbaterile intre diferitele sectii ale facultatii noastre si ale altor facultati cu acelasi profil, din tara, in vederea perfectionarii programelor de studii. Fiecare department si centru de cercetare  va stabili o relatie permanenta, de parteneriat, cu cel putin un departament cu acelasi profil de la o universitate din vestul Uniunii Europene.

Facultatea îşi propune formarea profesională şi dezvoltarea individuală a studenţilor ca practicieni reflexivi, cu abilităţi de lucru in echipe interdisciplinare, capabili să raspundă complexităţii educaţiei ,vietii sociale si exigentelor viitoare şi să contribuie la ameliorarea calităţii serviciilor oferite atât de instituţiile tradiţionale, cât şi de alte medii.

II. Echilibrarea bugetului de venituiri si cheltuieli .

Se au in vedere urmatoarele:

 • o politica educatională care sa conducă la imbunatătirea promovabilitatii studentilor  scolarizati in anii I si II; (pentru anul I la un  procent  de minimum 75%, iar a celor şcolarizati in anul II la un procent de minium 90% din numarul studentilor prezenti la examen);
 • atragerea unui număr mai mare de studenţi, de absolventi pentru ciclul de licenta, de absolventi pentru ciclul de master;
 • cresterea ponderii finantarilor  din sectorul extrabugetar;
 • adoptarea soluţiilor privind structura de personal  in conformitate cu situatia bugetului de venituri si cheltuieli al facultatii.

2. OFERTA EDUCATIONALA

2.1 Evaluarea programelor de studii de catre ARACIS, urmare a restructurării învăţământului superior tehnic în acord cu Declaraţia de la Bologna.

Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii.

2.2 Dezvoltarea de noi specializari pentru ciclul de masterat  in concordanta cu cerintele pietii muncii si cu posibilitatile educationale ale Facultatii de Mecanica.

Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii si directorii  de departamente.

2.3 Dezvoltarea de cursuri postuniversitare.

                         Termen: permanent. Răspund: directorii  de departamente.

3.NUMARUL DE STUDENTI

3.1 In vederea atragerii de candidaţi competitivi la concursul de admitere se vor intensifica acţiunile de prezentare a imaginii facultăţii în licee atat prin actiuni directe cat si  şi prin mijloace mass-media. În acest scop se vor revizui şi actualiza materialele utilizate şi se vor realiza variante noi, atractive, în concordanţă cu actualele cerinţe ale învăţământului tehnic superior. Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi, în cadrul unei strategii unitare, proprii Facultăţii de Mecanică se vor realiza planificări şi etapizări pe departamente şi centre, astfel încât să se asigure o distribuţie uniformă a sarcinilor care revin cadrelor didactice.  

Politica de recrutare si admitere a studentilor se va aplica in mod riguros si transparent respectand principiul egalitatii sanselor tuturor candidatilor, fara nici o discriminare, anuntata public cu cel putin 2 luni inainte de aplicare. Studentii sunt informati despre posibilitatile de asistenta financiara din partea institutiei si despre modul de utilizare a taxelor. Anexele 1-6.

Termen: permanent. Răspunde: prodecanul cu  resposabilitati de imagine a facultatii.

3.2 Mentinerea in cadrul Facultatii de Mecanica a unui numar cat mai ridicat din cei care au optat prin admitere pentru  meseria de inginer in domeniile :ingineria autovehiculelor,ingineria mecanica,mecatronica si robotica.

Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţi si directorii  de departamente.

3.3 Mentinerea în cadrul masteratului a  specializărilor care funcţionează în prezent .Înfiinţarea şi consolidarea unor specializări atractive, cu impact pe piaţa muncii.

            Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii.

3.4 Demersuri către societăţile comerciale, cu scopul ca acestea să acorde studenţilor anumite facilităţi (burse de studiu, angajări în timpul stagiilor de practică) în baza unor contracte care să prevadă şi angajarea la sfârşitul studiilor.

            Termen: permanent. Răspund: decanul facultatii si  directorii  de departamente.

3.5 Acordarea absolventilor competente necesare integrarii in societate si firme din cadrul economiei nationale si europene.

             Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii.

3.6  Se vor stabili/reactualiza procedurile/modalitatile  si intervalele de timp precise pentru activitatea de consultanta si consiliere oferita studentilor, pe problemele dezvoltarii profesionale, precum si pentru rezolvarea unor situatii problema (cu atentie deosebita acordata studentilor cu handicap).

Termen: permanent. Răspunde: prodecanul cu probleme didactice.

 

3.7  Identificarea si sustinerea prin oferta educationala a unor noi    oportunitati de incadrare pe piata muncii pentru absolventii programelor de licenta si masterat.

Intrucat, invăţământul superior de masă presupune  şi admiterea unor studenţi cu performanţe relative  reduse precum şi cu competenţe instrumentale insuficient formate în anii de liceu, se va continua in anul 2012 cu desemnarea tutorelui de an, de grupa, departament,  va elabora un plan de antrenare a cadrelor didactice pentru ca studentii anului respectiv sa beneficieze de consultanţă, sprijin în recuperarea întârzierilor, coordonare şi orientare profesională;

Termen: permanent. Răspunde: decanul facultăţii si directorii de departamente.

 

4. TEHNOLOGIA DIDACTICA

4.1 Accentuarea formelor de evaluare a activităţii studenţilor care determină pregătirea individuală a acestora pe toată durata anului universitar.

 • Se  va urmari obligatia ca  Fişa disciplinei să prevadă pentru activitatea din timpul semestrului o pondere intre 40%...50% în stabilirea notei finale.
 • Cataloagele de examen vor cuprinde in mod analitic, explicit, modul de considerare in nota finala a activitatii desfasurate  de student pe parcursul semestrului.

            Termen: Termen permanent. Răspund: titularii de discipline, sub controlul directorilor  de departamente.

4.2 Efectuarea de analize ale disciplinelor privind conţinutul (programa analitică) şi modul de desfăşurare (planul calendaristic, corespondenţa curs-aplicaţii, sistemul de evaluare a studenţilor) :

 • în şedinţele de departament (câte o disciplină pe semestru) ;
 • în consiliul facultăţii (câte un grup de discipline pe an).

             Termen: permanent. Răspund : decanul facultăţii, presedintele comisiei didactice a Consiliului facultatii, directorii  de departamente.

4.3 Introducerea unor chestionare şi a altor mijloace de evaluare, de către studenţi, a modului de desfăşurare a procesului didactic.

            Termen: permanent. Răspunde:Comisia de calitate a facultatii .

4.4 Organizarea, în luna mai 2012, a sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti,in doua faze :

- faza I, la nivelul  departamentelor si centrelor de cercetare;

- faza II, la nivelul facultatii cu participarea cercurilor premiate la faza I ;

 Editarea unui volum (sau a unor volume, pe secţii) cu comunicările susţinute.

            Termen: mai 2012. Răspund:decanul, prodecanul cu probleme de cercetare si  directorii  de departamente.

4.5 Organizarea etapei locale a concursului profesional la disciplina rezistenţa materialelor, concursului de mecanica teoretica si a concursului Traian Lalescu.

            Termen: mai 2012. Răspunde: directorul  de departament si şeful colectivului de rezistenţa materialelor.

4.6 Atragerea de fonduri pentru premierea studenţilor cu rezultate meritorii în activitatea profesională şi în cea ştiinţifică.

             Termen: 15 septembrie 2012. Răspunde: decanul facultăţii.

 

5. CERCETAREA STIINTIFICA

In anul 2012 este importanta constituirea unor echipe de cercetare puternice, atat la nivel de facultate cat si la nivel de catedre, care sa acceseze programe atât cu relevanţă ştiinţifică deosebită, cât şi cu impact deosebit asupra domeniilor în care lucrează absolvenţii facultăţii.

5.1 Susţinerea domeniilor de cercetare ştiinţifică în care Facultatea de Mecanică se află la un înalt nivel de competenţă, avand recunoastere nationala si internationala :

o        producerea şi utilizarea eficientă a energiei termice şi reducerea poluării mediului ambiant;

o        dezvoltarea mini-sistemelor energetice bazate pe utilizarea energiilor neconventionale;

o        dezvoltarea programelor de studiu a micro-sistemelor: materiale, functionare, analiza termica;

o        perfecţionarea metodelor şi tehnicilor pentru caracterizarea comportării unor noi materiale: metalice, compozite, ceramice, plastice, adezivi;

o        tribologia organelor de masini care functioneaza sub solicitare de contact cu rostogolire;

o        diagnosticarea utilajelor şi instalaţiilor privind nivelul de solicitare mecanică şi termică şi stabilirea   duratei de utilizare;

o        dezvoltarea unor programe privind sinteza mecanismelor, proiectarea roboţilor industriali şi a aparatelor de recuperare din domeniul biomecanicii;

o        conceperea şi experimentarea unor echipamente performante ale motoarelor cu ardere internă şi ale   autovehiculelor;

o        imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere prin organizarea si optimizarea circulatiei in orase mari;

o        dezvoltarea durabila in agricultura si utilizarea tehnicilor nepoluante;

o        îmbunătăţirea maşinilor agricole şi a unor utilaje din industria alimentară.

5.2 Identificarea domeniilor de cercetare ştiinţifică de importanţă naţională la care colectivul Facultatii de Mecanica se poate implica, având în vedere stategiile şi politicile naţionale de dezvoltare.

5.3 Continuarea colaborării cu colectivele de cercetare ştiinţifică din alte ţări şi găsirea unor  parteneri noi. 

5.4 Obiective  prioritare pentru dezvoltarea activitatii de cercetare in cadrul Facultatii de Mecanica:

 • Dotarea laboratoarelor de cercetare cu aparatură modernă;
 • Creşterea performanţelor activităţii de cercetare prin abordarea unor domenii noi, în concordanţă cu exigenţele actuale;
 • Continuarea pe o scară extinsă a activităţii de cercetare prin atragerea de noi granturi naţionale şi internaţionale;
 • Participarea activă a cadrelor didactice şi a celor mai buni studenţi la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
 • Asigurarea de burse de studiu în străinătate pentru studenţii cei mai buni şi pentru cercetători ;
 • Implicarea mai susţinută în cadrul activităţilor de cercetare a studenţilor din anii terminali si celor de la cursurile de masterat;
 • Recunoaşterea naţională şi internaţională a centrelor de cercetare existente ;
 • Organizarea de simpozioane şi manifestări ştiinţifice pentru studenţi şi cadre didactice cu ocazia Salonului ofertelor academice şi a Zilelor Universităţii ;
 • Identificarea direcţiilor de cercetare cu o perspectivă certă şi concentrarea eforturilor de cercetare spre teme complexe şi a celor orientate spre tehnologii performante ;
 • Formarea de colective interdisciplinare cu participare internă şi internaţională;
 • Stabilirea unui sistem coerent de evaluare periodică şi promovare a activităţii de cercetare pentru îmbunătăţirea selecţiei şi formării viitorilor cercetători ştiinţifici .

5.5 Promovarea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică prin :

 • imbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice:
   • creşterea numărului de lucrări publicate în străinătate, în reviste de prestigiu (recunoscute ISI, cuprinse în SCI);
   • cresterea numărului de cadre didactice invitate în comitetele stiintifice ale conferintelor internationale, în colectivele de recenzori ale revistelor nationale si din străinătate;
   • creşterea calităţii lucrărilor publicate în Buletinul I. P. Iasi;
 • creşterea impactului activităţilor de cercetare asupra învăţământului prin integrarea rezultatelor cercetarilor în cursurile predate;
 • mediatizarea activităţii de cercetare prin prezentarea pe pagina web a granturilor câştigate prin competiţie la nivel naţional, a brevetelor obţinute, a participărilor la manifestările ştiinţifice internaţionale.

Termen: permanent. Răspund: prodecanul cuproblemele de  cercetare stiintifica, directorii  de departamente

6. COLABORARI

6.1  Realizarea de colaborări cu facultăţile / departamentele de profil din ţară, prin participare la programe comune finanţate de guvernul român şi de diferite organisme internationale ;

6.2 Colaborari ştiinţifice cu institute / centre de cercetare româneşti ;

6.3Dezvoltarea  şi continuarea relaţiilor de parteneriat în programul ERASMUS cu universităţi din EU pe următoarele direcţii:

o        Mobilităţi ale studenţilor pentru activitati didactice  ( studenţi undergraduate, masteranzi şi doctoranzi) de la Facultatea de Mecanică  la universităţi partenere precum şi de la universităţi partenere la Facultatea de Mecanică, pe durate de 3 – 10 luni;

o        Mobilităţi ale studenţilor de la Facultatea de Mecanică pe activităţi de practică productivă în firme din UE;

o        Vizite reciproce ale cadrelor didactice din Facultatea de Mecanică şi din universităţi partenere pentru predare de cursuri.

6.4 Colaborări ştiinţifice cu universităţi din UE;

6.5 Colaborare cu societăţi comerciale în probleme de cercetare-proiectare, expertizare, asistenţă tehnică, precum şi prin oferte de perfecţionare a pregătirii personalului acestora în învăţământ postuniversitar;

6.6 Participarea cadrelor didactice din facultate la întâlnirile didactico-metodice organizate anual la nivel naţional efectuarea de demersuri pentru organizarea acestui tip de întâlniri şi la alte discipline;

6.7. Se va continua activitatea de consultanta si consiliere oferita de cadrele didactice in cadrul unor proiecte de cercetare, unor asociatii si fundatii din domeniul societatii civile.

Termen: permanent. Răspund: directorii  de departamente

7. RESURSE UMANE

7.1 Personalul didactic

       o     Personalul didactic va fi organizat pe departamente,centre de cercetare si laboratoare conform  

             Legii educatiei nationale nr.1/2011          

 • Desi în ultimii ani se înregistrează un proces de creştere a vârstei medii a cadrelor didactice din facultate există o justificata reţinere, din partea departamentelor, in efectuarea de noi angajări , datorată, pe de o parte, dificultăţilor financiare şi pe de altă parte, lipsei unor repere clare privind perspectivele de dezvoltare a  invatamantului superior tehnic in domeniile ingineriei autovehiculelor, ingineriei mecanice,mecatronica si robotica, dar si a economiei româneşti  ;
 • Pentru cadrele didactice care implinesc varsta de 65 de ani si care au depasit aceasta varsta se va aplica prevederile Legii educatiei nationale nr.1 /2011 si precizarile asupra doctoratelor si a activitatii cadrelor didactic dupa implinirea varstei legale de pensionare.De asemenea se va avea in vedere situatia financiara a facultatii.
 • Evaluarea activităţii personalului didactic, inclusiv evaluarea cadrelor didactice de către studenţi conform Legii educatiei nationale nr.1 /2011 si a Cartei UTI.
 • Extinderea pregătirii prin forma „doctorat cu frecvenţă” ca sursă principală de recrutare a personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică.
 • Realizarea de parteneriate cu institute  si universitati din ţară şi străinătate angajate în învăţământ şi cercetare pentru schimburi ştiinţifice de cadre didactice şi studenţi.
 • Participarea cadrelor didactice în diverse comisii didactice şi ştiinţifice.
 • Întărirea laturii practice în procesul didactic cu studenţii.

                        Termen: permanent. Răspunde: conducerea facultatii.

7.2  Personalul auxiliar:

 • Menţinerea personalului auxiliar – didactic actual;
 • Reanalizarea disponibilului de personal administrativ (îngrijitori şi personal de paza) în contextul actual al spatiilor noi didactice care au fost preluate in cursul anului 2011 ;
 • Evaluarea performanţelor individuale ale personalului auxiliar – didactic si administrativ.
 • Se vor sprijini şi mobilităţile de formare a personalului auxiliar - didactic din facultate, având în vedere necesitatea ridicării nivelului profesional la cerinţele europene( personal compartiment ,secretariat facultate).

            Termen: mai 2011. Răspunde: decanul, secretarul sef si administratorul şef.

 

8. GESTIONAREA  BAZEI MATERIALE

8.1 Modernizari aduse bazei materiale a facultarii prin urmatoarele masuri

        8.1.1 Continuarea modernizării laboratoarelor prin achiziţii de echipamente performante;

        8.1.2 Reabilitare hiroizolatie immobile Organe de Masini si Mecatrinica si Mecanica;

        8.1.3 Lucrari de igenizare laboratoare didactice dupa dezafectarea sediului bibliotecii punct mecanica;

        8.1.4 Lucrari de schimbare instalatie electrica in spatiul didactic;

   8.1.4. Continuarea lucrarilor de reabilitare si refunctionalizare imobil  hala Rezistenta Materialelor.

                Termen: permanent. Răspunde:  Decan  si administratorul şef al  facultăţii .

8.2 Inchirierea unor spatii aflate in stare de conservare fara a fi utilizate in prezent nici in sfera activitatilor didactice si nici a celor de cercetare stiintifica contractuala.

              Termen: permanent. Răspunde: Decan  si administratorul şef al  facultăţii

9. INFORMAREA , DOCUMENTAREA SI BIBLIOTECILE

 

9.1 Alocarea unor fonduri mai mari pentru procurarea de periodice şi de cărţi (monografii, manuale universitare ale cadrelor didactice din facultate şi din alte centru universitatre), in special din veniturile obtinute din contractele de cercetare stiintifica si din programele europene.

Termen: permanent. Răspund: directorii  de departamente.

9.2 Editarea, (reeditarea, modernizarea) cursurilor, manualelor, îndrumarelor de laborator, culegerilor de probleme, îndrumarelor de proiectare, etc. la disciplinele unde-şi desfăsoara activitatea cadrele didactice ale facultăţii.

Termen: permanent. Răspund: directorii  de departamente.

9.3 Efectuarea de abonamente (pe lângă cele existente), din veniturile extrabugetare ale departamentelor, la următoarele periodice străine:

- ATZ (Automobil Technische Zeitung),

- MTZ (Motoren Technische Zeitung),

- Mechanisms and Machine Theory,

- Journal of Robotics and Mechatronics,

- Journal of Biomechanics,

- European Journal of Mechanical Engineering,

- IEEC Journal of Robotics and Automation,

- Experimental Mechanics,

- Experimental Technique,

- BWK,

- Termotecnica,

- International Journal of Heat and Mass Transfer

- Journal of Applied Thermodynamics,

- Entropie,

- Transactions of ASME. Journal of Mechanical Design.

    Termen: permanent. Răspund: directorii  de departamente.

10. Strategia financiară

Pentru anul 2012 se estimează o repartiţie al finanţării de bazăde circa 6,3756 milioane RON. Aceste sume vor fi utilizate majoritar pentru plata salariilor( 6,5271 milioane RON cu completare 0,148 milioane RON  din venituri proprii), iar restul cheltuielilor care se vor plăti din alocaţie bugetară, venituri proprii si veniturii chirii, sunt menţionate în tabelul de mai jos:

Capitol

U.M.

Fonduri

Cheltuieli utilităţi, telefoane, energie, salubitate si alte bunuri si servicii

RON

567000

Cheltuieli birotica si consumabile , mat. sanitare, electrice, mocheta, contracte service, mat. PSI, sisteme video paza, deplasari, acreditare specializari, tichete masa

Premii si burse studenti

RON

RON

176060.80

TOTAL

RON

743060.80

Finanţarea complementară

Obiectiv

Valoare totala RON

Cheltuieli de capital din proiecte POSDRU

500000

Fonduri reabilitari imobile

100000

Venituri proprii, sponsorizări, taxe cursuri postuniversitare

Departamente facultate

5000

 

Total:

605000

Termen: permanent. Răspund: Decan  si administratorul şef al  facultăţii

10.3 Atragerea de resurse extrabugetare

Se va urmari mentinerea / cresterea veniturilor financiare extrabugetare rezultate din taxele studentilor prin:

·         Dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica pe baza de granturi, programe, contracte cu agentii economici etc.; atragerea unor fonduri de cercetare din surse internationale (FP7, FONDURI STRUCTURALE etc.) si din surse nationale (CNCSIS, etc.);

·         Largirea ofertei de servicii pentru agentii economici, servicii de consultanţă, expertizare tehnică, încercări de materiale, diagnosticare şi reparaţii ale autovehiculelor şi ale altor utilaje, efectuare de lucrări agricole ş.a.;

·         Atragerea unui numar cat mai mare de studenti cu taxa – licenta si master;

·         Administrarea eficientă a spaţiilor facultăţii.

Termen: permanent. Răspund: Decanul , directorii de departamente si  administratorul şef.

11. STRATEGIA CALITATII

Funcţia managerială  se va orienta, prioritar,  spre: 

a. functionarea, in continuare, a mecanismelor de evaluare si asigurare a calitatii;

b. trecerea de la realizarea nivelului minim al tuturor standardelor si indicatorilor de performanta la nivelul optimal de realizare a activitatilor (standarde de referinta).

11.1 Evaluarea internă a facultăţii:

o        aprecierea studentilor in evaluarea performantelor cadrelor didactice;

 • evaluarea periodică a activităţii personalului în conformitate cu Legii educatiei nationale nr.1 /2011 si a Cartei UTI;

o        evaluarea periodică a specializărilor din cadrul facultăţii, în conformitate cu reglementările ARACIS.

11.2 Promovarea managementului calităţii în toate domeniile de activitate.

Se vor intreprinde activitati concrete pentru formarea unei culturi a calitatii, la toti angajatii facultatii, pentru convergenta eforturilor privind respectarea principiilor referintei europene, responsabilitatii institutionale, centrarii pe rezultate, pe satisfactiile beneficiarilor.

 

11.3 Imbunătăţirea grilelor de evaluare a activităţii cadrelor didactice

o        acordarea gradaţiilor de merit se va efectua prin competiţie la nivelul facultăţii pe baza unei grile.

Construirea dimensiunii interne a calitatii academice pe baza legislatiei in vigoare, in functie de specificul facultatii/ departamentelor, astfel incat, pentru majoritatea activitatilor, sa va asigura un nivel optimal de realizare (standarde de referinta). Pe aceasta baza putem trece la formularea de standarde de referinta proprii, cat mai inalte si competitive. Acest deziderat  poate fi implinit, prin implicarea resurselor creative si a eforturilor tuturor cadrelor didactice. O implicare reala, motivata presupune si  un sistem de recompense perfectionat.

Termen: permanent. Răspund: conducerea facultatii, administratorul şef,  directorii  de departamente.

 

12. STRATEGIA MANEGERIALA

12.1. 1 Strategii pe rezultate reprezinta un principiu, dar si un element definitoriu al strategiei facultatii. Nu se poate vorbi de integrarea cu succes a facultatii în reţeaua instituţiilor europene de învăţământ superior în absenţa rezultatelor, care se regasesc in  competentele absolventilor pentru ocupatii competitive pe piata muncii, in satisfactia angajatorilor care apreciaza nu numai profesionalismul, dar si, mai ales in domeniul nostru, comportamentul prosocial si inteligenta interpersonala, competentele de comunicare si negociere, de lucru in echipa s.a. Imbunătăţirea pregătirii in domeniul ingineriei mecanice şi a celei  manageriale pe baza exersării şi consolidării competenţelor de inovare şi cercetare a viitoarelor şi actualelor cadre didactice reprezinta nu numai o conditie a integrării sale coerente sub auspicii europene,  ci si o sansa pentru reusita in competitia nationala si internationala.  Reusita in aceasta competitie va depinde de masura in care va  exista o decizie  bazata pe o analiza prospectiva, iar personalul didactic si structura institutionala  va asigura formarea specialistilor, in vederea insertiei profesionale in domeniilor noilor ocupatii.

12.1.2 Strategii axate pe student / masterand , luarea in considerare a diversitatii individuale si a potentialului creativ si de dezvoltare al fiecaruia, dezvoltarea de strategii activ-participative in intreg procesul de invatamant, implicarea studentilor in procesul de evaluare si asigurare a calitatii si in toate problemele care-i privesc, dezvoltarea comportamentului prosocial inca din anii facultatii reprezinta o conditie a dezvoltarii competentelor cerute de o societate in plin dinamism.

12.1.3  Strategii de personal. Sustinerea dezvoltarii personale a tuturor cadrelor didactice, motivarea acestora, imbunatatirea conditiilor de lucru si de cercetare  reprezinta o conditie pentru pastrarea acestora, dar si pentru implicarea activa in asigurarea standardelor de calitate.    

12.1.4  Strategii prospective pentru identificarea riscurilor majore de scadere a interesului potentialilor studenti fata de oferta facultatii, precum si un marketing educational incisiv, printr-o mai mare diversitate de actiuni si prin implicarea intregului personal didactic, pe o arie geografica mai extinsa.

12.1.5 Strategii de prevenire. Este vorba in primul rand de prevenirea abandonului universitar (vizibil deja la locurile cu taxa) orientate spre o mai mare atentie acordata problemelor specifice ale unor studenti, dar si de o mai mare atentie pentru cunoasterea de catre candidati a specificului facultatii. In al doilea rand este vorba de prevenirea diminuarii numarului celor care se inscriu la master, datorita nediferentierii statutului profesional fata de absolventii care au numai licenta. De exemplu, la putine concursuri se ia in considerare masteratul. In tari europene, absolventii masterelor au prioritate la anumite ocupatii si o fisa a postului deosebita, ceea ce reprezinta un stimulent considerabil. Este importanta deschiderea dialogului cu marii angajatori pe aceasta tema. De asemenea, se impune in continuare diversificarea ofertei programelor de master, anticipand nevoile unor noi domenii.

12.1.6  Strategii bazate pe dezvoltarea unor instrumente manageriale specifice unei întreprinderi („Universitatea antreprenorială"); finanţarea de la buget să fie  abordată ca o investiţie ce produce venituri financiare şi alte tipuri de beneficii. Exista deja o experienta a veniturilor extrabugetare ale departamentelor, prin diferite categorii de cursuri, care nu a afectat misiunea fundamentală a facultatii - de a crea şi a transmite cunoaştere. Aceste strategii trebuie sa se bazeze pe inovatie si flexibilitate, in conditiile pierderii monopolului învăţământului de stat.

 

12.2 Promovarea imaginii facultăţii

 

ü      Concepută ca un element esenţial pentru imaginea Facultăţii de Mecanică, în anul 2012 pagina web (http://www.mec.tuiasi..ro/) se doreşte a fi structurată caun mijlocactual, facil, eficient şi rapid de prezentare informaţională complexă a tuturor aspectelor ce definesc activitatea Facultăţii; în acest sens, pe parcursul anului 2012, aceasta se va actualiza ori de câte ori necesităţile o impun, păstrându-se preocuparea  pentru rolul important pe care îl are în dezvoltarea comunicării dintre studenţi, masteranzi, cadre didactice şi conducerea facultăţii, precum şi pe facilitarea activităţilor diferitelor comisii.

 

Termen : aprilie 2012.  Răspunde: Conducerea  facultăţii .

 

ü      Revizuirea, actualizarea şi tipărirea materialelor de tipul afişelor, posterelor, broşurilor şi a altor elemente de prezentare a ofertei academice a facultăţii precum şi realizarea unor noi CD-uri de prezentare a Facultăţii de Mecanică;

 

Termen: martie  2012. Răspunde: prodecanul cu resposabilitati de imagine a facultăţii.

 

ü      Planificarea şi organizarea unor prezentări sistematice a ofertei educaţionale a Facultăţii de Mecanică, susţinute de către cadre didactice, la nivelul principalelor unităţi şcolare din judeţul Iaşi, dar şi din zona Moldovei; aceste prezentări vor fi însoţite de materiale diverse de promovare, precum postere, afişe, broşuri, flyre, CD-uri, realizate la nivel academic şi actualizate în permanenţă; în acelaşi timp, aceste prestaţii se vor baza pe proiecţii şi pe demonstraţii practice efectuate cu ajutorul unor machete realizate în cadrul Facultăţii de Mecanică, menite să pună în evidenţă, în mod sugestiv, atractivitatea domeniilor de studii de licenţă şi de master.

 

            Termen: martie-aprilie  2012. Răspunde:  prodecanul cu resposabilitati de imagine a facultatii.

 

ü      Prin conlucrare cu Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică se vor organiza şi în anul 2012 vizite şi prezentări ale Facultăţii de Mecanică, susţinute de studenţi, la licee şi grupuri şcolare din Iaşi şi din judeţul Iaşi, precum şi zona Moldovei, punându-se accent pe regiunile unde s-a considerat că informaţiile ajung mai dificil.

Termen: permanent. Răspunde: Conducerea facultăţii.

 

ü      Organizarea, în parteriat cu firme de specialitate, a unor work-shopuri, prezentări şi expoziţii tehnice, adresate unui auditoriu larg, menite să  evidenţieze preocupările şi activităţile din facultate, în special în faţa actualilor şi viitorilor studenţi.

      Termen: permanent. Răspunde: prodecanul cu resposabilitati de imagine a facultăţii.

 

12.3   Marketingul Facultăţiide Mecanică pe parcursul anului 2012 va fi axat pe o serie de aspecte:

ü      evidenţierea şi sintetizarea preocupărilor, aspiraţiilor şi aşteptărilor elevilor din clasele terminale ale liceelor şi colegiilor, în raport cu oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior; 

ü      promovarea şi dezbaterea ofertelor Facultăţii de Mecanică, adresate elevilor şi absolvenţilor de licee şi colegii;

ü      discuţii şi schimburi de opinii între elevi, cadre didacice şi studenţi ai facultăţii, cu ocazia unor vizite organizate în cadrul acţiunilor denumite Zilele Porţilor Deschise;

ü      colaborare permanentă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, precum şi cu Inspectorate Şcolare din alte judeţe ale Moldovei în vederea cunoaşterii ofertei de studii a Facultăţii de Mecanică;

ü      lărgirea colaborărilor şi parteneriatelor cu firmele de specialitate, cu activitate în domeniul mecanic, în vederea informării studenţilor privind oferta locurilor de muncă şi tendinţele de dezvoltare ale acestora;

ü      cunoaşterea şi analizarea ofertelor academice similare, pe plan naţional şi internaţional;

12.4 Imbunătăţirea fluxurilor informaţionale în relaţia facultate-student.

 In funcţie de resursele materiale ale facultăţii se intenţionează :

 • posibilitatea ca fiecare student să dispună de un cont personal în serverul facultăţii, pe care să  primească toate anunţurile cu caracter didactic, social, administrativ şi cele legate de programme internaţionale şi de oferte privind cariera ;

             Termen: permanent. Răspunde: conducerea  facultăţii..

12.5 Gestionarea eficientă a patrimoniului existent

o        identificarea surselor de înlocuire a inventarului uzat fizic sau moral ;

o        conservarea şi dezvoltarea patrimoniului prin gestionarea eficientă a resurselormateriale.

o        reabilitarea patrimoniului imobilier existent in masura asigurarii fondurilor necesare de la buget

o        inchirierea spatiilor neutilizate in sfera didactica sau stiintifica contractuala.

             Termen: permanent. Răspunde: administratorul şef si directorii  de departamente.

12.6 Gestionarea eficientă a resurselor financiare

 • încadrarea în alocaţia bugetară prin urmărirea continua a cheltuielilor salariale mergând pâna la  modificarea semestrială a statelor de funcţiuni ;
 • menţinerea cheltuielilor financiare ale facultăţii pe sold pozitiv;
 • reducerea cheltuielilor cu utilităţile prin reducerea  spaţiilor şi inchirierea excedentului în scopul aducerii de veniturisuplimentare ;
 • gestionarea continuă a numărului de studenţi  prin acţiuni de tutoriat

Termen: permanent. Răspunde:decanul facultăţii,  administratorul şef, directorii  de departamente.

 

12.7 Metrica de evaluare

Dimensiunea temporală

 In consiliul facultăţii se va prezenta şi se va analiza starea facultăţii, cu referiri speciale la calitatea procesului instructiv-educativ şi la costurile acestui proces.

            Termen: octombrie  2012. Răspunde: decanul facultăţii.

Dimensiunea financiară

Analizarea din punct de vedere economic a funcţionării facultăţii se va realiza prin evaluarea următorilor parametri:

 • numărul de studenţi / cadru didactic;
 • total cheltuieli / student (comparativ cu alocaţia bugetară);
 • procentul salariilor personalului didactic şi auxiliar din totalul cheltuielilor;
 • procentul salariilor personalului auxiliar din totalul cheltuielilor de personal;
 • ponderea veniturilor proprii realizate din procesul instructiv-educativ în comparaţie cu veniturile bugetare;
 • ponderea veniturilor proprii realizate prin cercetare ştiinţifică şi aportul acestei activităţi la dotarea laboratoarelor şi la susţinerea activităţii didactice.

Termen: octombrie  2012. Răspunde: Decanul  si administratorul şef al  facultăţii

Ştiri

Mediafax
242016
Today
This week.
This month.
Total
20
100
1250
242016
Your IP: 18.232.99.123
Hour: 2019-07-16 06:58:35