• Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.
 • Welcome!
  Welcome! The Faculty of Mechanical Engineering of Iasi offers high quality study programs for bachelor, master and doctoral degrees.
 • Admission 2016
  Admission 2016 For the admission in July 2016, we have a total of 354 places, Automotive Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics and Robotics, and also 247 places for the Masters.
 • Welcome!
  Welcome! This site provides information about the study programs and other activities taking place in our faculty.

Plan strategic

UNIVERSITATEA TEHNICA “GHEORGHE ASACHI “ din IASI

Facultatea de Mecanica

 

 

PLAN STRATEGIC

2012-2016

 

 

 
 

CUPRINS

 

 

1. Analiza îndeplinirii strategiilor asumate în Planul strategic anterior

2. Misiunea facultăţii în perioada 2012-2016

3. Obiective strategice generale

Obiective

4. Obiectiv strategic 1: Cresterea eficientei si competivitatii procesului didactic si adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei muncii

5. Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea cercetarii stiintifice de specialitate în concordanta cu strategia si prioritatile definite la nivel national, local si europen

6. Obiectiv strategic 3: Asigurarea cadrului administrativ, material si logistic optim pentru desfasurarea activitatilor didactice si de cercetare-dezvoltare

16. Analiza SWOT

 

 

1.       Analiza îndeplinirii strategiilor asumate în Planul strategic anterior 

 

Organizarea facultatii

        In perioada 2008-2011, structura Facultatii de Mecanica a cunoscut o serie de schimbări, prin care s-a realizat o adaptare la cerinţele Legii Educatiei Nationale si Cartei Universitatii. Din 2008 si pana la 1 octombrie 2011 Facultatea de Mecanica a fost organizata pe  6 catedre:

·         Organe de masini si mecatronica;

·         Teoria mecanismelor si robotica;

·         Rezistenta materialelor;

·         Motoare si autovehicule rutiere;

·         Termotehnica masini termice si frigotehnie;

·         Masini si instalatii pentru agricultura si industrie aliumentara si  2 sectoare de activitate  Administrativ si Secretariat.

Începand din octombrie 2011 si până în  prezent, facultatea este organizata pe 2 departamente si anume:

·      Inginerie mecanica mecatronica si robotica,

·      Inginerie mecanica si autovehicule rutiere 

si sectoarele de activitate Administrativ si Secretariat. In cadrul departamentelor se desfasoara activitati didactice si de cercetare pe cele trei cicluri de invatamant licenta ,masterat si doctorat.

 

Având în vedere obiectivele stabilite în Planul Strategic din perioada 2008-2012 se constată următoarele:

 

1.1. Strategia privind oferta educationala:

În prezent, în Facultatea de Mecanica  procesul de invatamant se desfasoara pe 7 programe de studii pentru licenta ,9 pentru  masterat si 2 programe de studii pentru doctorat.

In tabelul 1 sunt prezentate programele de studii pe domenii si pe cicluri de invatamant.

Tabelul nr.1  -  Programe de studii

Forma de învăţământ

Domeniul

Specializarea

Studii universitare de licenţă

(4 ani)

Inginerie mecanică

• Sisteme şi echipamente termice

• Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

• Inginerie mecanică

Ingineria autovehiculelor

• Autovehicule rutiere

• Inginerie sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Mecatronică şi Robotică

• Mecatronică

• Robotică

Studii universitare de master

(2 ani)

Inginerie mecanică

  Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

  Tehnici nepoluante în ingineria agroalimentară

  Maşini termice, Frigotehnie şi Climatizare

Ingineria autovehiculelor

  Concepţia şi managementul proiectării autovehiculelor

  Sistemica transporturilor autopropulsate

  Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

  Siguranţa şi performanţa circulaţiei rutiere

Mecatronică şi Robotică

  Mecatronică avansată

  Sisteme robotizate

Pentru aceste programe de studii evolutia  numărului de studenţi a cunoscut in perioada 2008 - 2011 o dinamica prezentata in tabelul 2.  

Tabelul nr. 2(raportari la 1 ianuarie)  Evolutia numarului de studenti  2008-2011

Forma de învăţământ

Domeniul

Cifra de şcolarizare

2008

2009

2010

2011

buget

taxă

buget

taxă

buget

taxă

buget

taxă

Studii universitare de licenţă

(4 ani)

Inginerie mecanică

887

108

948

102

821

162

947

110

Ingineria autovehiculelor

Mecatronică şi Robotică

Studii universitare de master

(2 ani)

Inginerie mecanică

84

101

104

186

156

169

234

160

Ingineria autovehiculelor

Mecatronică şi Robotică

 

Ca urmare a Legii 87/ 2006 a calităţii educaţiei, procedurile de autorizare, acreditate şi evaluare periodicăau fost parcurse pentru toate programele de studii care funcţioneazăactualmente în facultate. Procedurile de evaluare internăse bazeazăpe analiza programelor de studiu existente, compatibilitatea cu programe similare din UE, contextual socio - economic zonal, constituirea unor linii complete pe cele trei cicluri (licenţă– master –doctorat), precum şi pe înscrierea pe direcţiile de cercetare ale personalului didactic.

In cadrul Facultatii de Mecanica, 2 programe de studii de licenta au primit acreditare provizorie iar celelalte 5-licenta si 9 master au fost evaluate cu calificativul-grad inalt de incredere.

In tabelul 3 sunt prezentate programele de studii si calificativul obtinut.

Tabelul nr.3 -  Evaluarea programelor de studii-2008-2011

Forma de învăţământ

Domeniul

Specializarea

Acreditare

Forma de învăţământ

Nr.de credite

Capacitatea de şcolarizare

Studii universitare de licenţă

(4 ani)

Inginerie mecanică

• Sisteme şi echipamente termice

A

IF

240

35

• Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A

IF

240

75

• Inginerie mecanică

AP

IF

240

50

Ingineria autovehiculelor

• Autovehicule rutiere

A

IF

240

60

• Inginerie sistemelor de propulsie pentru autovehicule

AP

IF

240

30

Mecatronică şi Robotică

• Mecatronică

A

IF

240

70

• Robotică

A

IF

240

45

Studii universitare   de master

(2 ani)

Inginerie mecanică

  Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

A

IF

120

25

  Tehnici nepoluante în ingineria agroalimentară

A

IF

120

25

  Maşini termice, Frigotehnie şi Climatizare

A

IF

120

30

Ingineria autovehiculelor

  Concepţia şi managementul proiectării autovehiculelor

A

IF

120

25

  Sistemica transporturilor autopropulsate

A

IF

120

50

  Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere

A

IF

120

40

  Siguranţa şi performanţa circulaţiei rutiere

A

IF

120

40

Mecatronică şi Robotică

  Mecatronică avansată

A

IF

120

25

  Sisteme robotizate

A

IF

120

25

 

1.2. Strategia privind numărul de studenţi

Evolutia numarului de studenti:

An universitar/

Nivel de studii

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Invatamant licenta 5 ani (buget+ taxa):

192

-

-

-

Invatamant de licenta sistem Bologna (buget + taxa):

852

989

1047

1080

Studii avansate /Master(buget+ taxa):

286

154

350

412

Doctorat(zi + taxa)

129

378

109

89

Evolutia numarului de studenti si profesori pe perioada 2008-2012

An universitar/

Numarul de cadre didactice din Facultatea de Mecanica

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Numar de studenti

TOTAL cadre didactice 2008

72

 

 

 

TOTAL cadre didactice 2009

 

67

 

 

TOTAL cadre didactice 2010

 

 

65

 

TOTAL cadre didactice 2011

 

 

 

66

Restul obiectivelor propuse in cadrul acestei strategii s-au indeplinit astfel:

§         In vederea atragerii de candidaţi competitivi la concursul de admitere s-au intensificat acţiunile de prezentare a imaginii facultăţii în licee atat prin actiuni directe cat si  şi prin mijloace mass-media-realizat. 

§         Concepută ca un element esenţial pentru imaginea Facultăţii de Mecanică, în perioada 2008-2012 pagina web (http://www.mec.tuiasi..ro/) s-a dorit a fi structurată caun mijlocactual, facil, eficient şi rapid de prezentare informaţională complexă a tuturor aspectelor ce definesc activitatea Facultăţii; în acest sens, pe parcursul perioadei 2008-2012, ea s-a actualizat ori de câte ori necesităţile au impus-o, păstrându-se preocuparea  pentru rolul important pe care îl are în dezvoltarea comunicării dintre studenţi, masteranzi, cadre didactice şi conducerea facultăţii, precum şi pe facilitarea activităţilor diferitelor comisii-realizat.

§         Politica de recrutare si admitere a studentilor s-a  aplicat in mod riguros si transparent respectand principiul egalitatii sanselor tuturor candidatilor, fara nici o discriminare, anuntata public cu cel putin 2 luni inainte de aplicare-realizat.

§          Înfiinţarea şi consolidarea unor specializări atractive, cu impact pe piaţa muncii-realizat.

§         Demersuri către societăţile comerciale, cu scopul ca acestea să acorde studenţilor anumite facilităţi (burse de studiu, angajări în timpul stagiilor de practică) în baza unor contracte care să prevadă şi angajarea la sfârşitul studiilor-nerealizat.

§         Studierea posibilităţii legale de a acorda studenţilor anumite Certificate de competenţă, care să ateste parcurgerea unor discipline sau cicluri din planul de învăţământ şi care să poată fi utilizate la diferite concursuri de angajare (în perioada studiilor sau după)-nerealizat.

 • S-au stabilit/reactualizat procedurile/modalitatile si intervalele de timp precise pentru activitatea de consultanta si consiliere oferita studentilor, pe problemele dezvoltarii profesionale, precum si pentru rezolvarea unor situatii problema - realizat.
 • Identificarea si sustinerea prin oferta educationala a unor noi oportunitati de incadrare pe piata muncii pentru absolventii programelor de licenta si masterat-realizat.

În Universitate Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi funcţionează Centrul de Orientare Profesională, care centralizează ofertele diferitelor societăţi comerciale pentru absolvenţii tuturor facultăţilor.

Facultatea de Mecanica este preocupată de ameliorarea şi îmbunătăţirea relaţiei existente între competenţele profesionale ale absolvenţilor şi inserţia acestora pe piaţa forţei de muncă. Facultatea  prin universitate  este  parteneră într-un proiect strategic cu titlul “Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”,finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; domeniul major de intervenţie: 2.1. Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă,numărul de identificare al contractului: POSDRU/60/2.1/S/41750.În cadrul proiectului se analizează angajabilitatea absolvenţilor din promoţiile 2005,2006, 2009 şi 2010. După finalizarea proiectului, facultatea va dispune de un instrument performant de studiu a inserţiei profesionale a absolvenţilor.

 

 

Oferta de locuri de muncă pentru absolvenţii Facultăţii de Mecanică promoţia 2011, centralizată până la data de 20.12.2011 cuprindea 146 posturi pentru toate specializările facultăţii si este prezentata mai jos:

 

SOCIETATEA COMERCIALA

Oferta ingineri mecanici

2011

OSF Global Services

30

Personal Services Group

1

Proconfort Service Srl

1

PROCTER&GAMBLE URLATI

10

RENAULT Technologie Roumanie SRL

1

Sermecom – Autoservice Iasi

2

SIMEA SIBIU

1

SIMEROM S.R.L Bucuresti

1

TENARIS SILCOTUB din Zalau

2

Total Service Group SRL Iasi

1

TOYOTAROMANIA

1

Valiant-TMS Ro s.r.l.

10

Cummins

1+1

ABC Human Capital

1

Acredo Romania

1

Aerostructures engineers, Bucuresti

7

ALBERT BERNER SRL

20

ALTEN Romania, Bucuresti

5

SC Arcadis TGH SA

1

Autoliv Romania SRL, Brasov

7

AUTOLIV Timisoara

2

AUTOMOTIVE WIRING SYSTEM SRL Caransebes

10

AUTOTECHNICA FLEET SERVICES SRL

1

Brise Group S.r.l. Constanta

1

Caremil Impex

3

Continental Automotive, Sibiu

1

Danieli RomaniaCluj-Napoca

6

Dumatrucks Bucuresti

1

ECKERLE AUTOMOTIVE SRL Cluj-Napoca

1

Edurom iasi

1

EMBARCADERO

2

EMIROM GRUP SA Bucuresti.

2

SC Exquisite

1

IG Watteeuw RomaniaIasi

1

KOBER SRL VADURI JUD NEAMT

1

SC LMS ROMANIA SRL

2

Manpower, Timisoara

1

Maritime Interior

3

Marquardt Schaltsysteme SCS SIBIU

1

TOTAL

146

 

Pentru absolventii Facultatii de Mecanica promotia 2012, oferta de locuri de munca pana la data de 06.062012 cuprinde 73 posturi, prezentate mai jos:

 

SOCIETATEA COMERCIALA / AGENTIA

Oferta ingineri mecanici

2012

AJOFM BISTRITA

2

AJOFM_BRAILA

1

AJOFM_BRASOV

1

AJOFM_CALARASI

1

AJOFM CLUJ

9

AJOFM_DOLJ

7

AJOFM_NEAMT

1

AJOFM_SIBIU

7

AJOFM_TELEORMAN

6

AJOFM_VALCEA

1

Autoliv Romania SA Brasov

5

Caremil Impex SRL Iasi

2

CONTINENTAL  AUTOMOTIVE  ROMANIA SRL IASI

2

Continental Automotive Timisoara

2

Dacia Group Renault

1

DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMANIA IASI

2

Effective Consulting SRL

9

EMIROM GRUP SRL Bucuresti

1

Exquisite SRL

1

FAIST Mekatronic Oradea

1

GHF Derivates Limited

1

INAS SA Craiova

1

LMS Brasov

2

PWC Bucuresti

2

REMAR Pascani

2

RENAULT Technologie Roumanie SRL

1

SimeROM S.R.L

2

TACHONAN SERVICE S.R.L

2

TOTAL

73

 

            Se constata ca oferta este variata si este acoperitoare pentru numarul de absolventi ai Facultatii de Mecanica.  Se face precizarea ca ofertele de locuri de munca prezentate sunt centralizate de Centrul de consultanta in orientarea pro si postuniversitara. In afara acestei oferte si alte societati comerciale sunt interesate sa angajeze absolventii ai Facultatii de Mecanica.

            Conducerea Facultatii de Mecanica are in vedere dezvoltarea relatiilor de colaborare cu cat mai multe societati comerciale, in special din zona Moldovei, astfel incat toti absolbentii faculatii sa-si poata gasi cu usurinta un loc de munca in domeniul pentru care a fost pregatit.

 

1.3   Strategia de tehnologie didactica

Conducerea facultatii si-a definit obiectivele strategice pentru o dezvoltare curriculara accelarata si inscrisa in actualitate. Calitatea formarii in ingineria mecanica oferita de facultatea noastra este relevata de performantele absolventilor nostri la concursurile nationale de mecanica, rezistenta materialelor si matematica din ultimi ani si de insertia fara dificultate a multora dintre tinerii nostri specialisti in companii de renume sin Romania si Europa.

Obiectivele propuse au fost indeplinite in totalitate si anume:

§         S-a perfecţionat continuu curriculum-ul prin racordarea la cerinţele învăţământului tehnic european

§         Fişa disciplinei prevede pentru activitatea din timpul semestrului o pondere de până la 40%...50% în stabilirea notei finale.

§         Cataloagele de examen cuprind in mod analitic, explicit, modul de considerare in nota finala a activitatii desfasurate  de student pe parcursul semestrului.

§         S-au efectuat analize ale disciplinelor privind conţinutul (programa analitică) şi modul de desfăşurare (planul calendaristic, corespondenţa curs-aplicaţii, sistemul de evaluare a studenţilor) :

§         Sesiunile Stiintifice studentesti au devenit, din actiuni sezoniere, actiuni permanente. Acestea se  organizeaza în luna mai a fiecarui an in doua faze :

- faza I, la nivelul  catedrelor/departamentelor ;

- faza II, la nivelul facultatii cu participarea cercurilor premiate la faza I ;

 cu editarea unui volum (sau a unor volume, pe secţii) cu comunicările susţinute ;

·         Organizarea anuala a etapei locale a concursului profesional la disciplinele de rezistenţa materialelor, matematica si mecanica teoretica.

1.4. Strategia privind doctoratul

 In cei 4 ani, 2008-2012, doctoratul a trecut de la strategia impusa de  învăţământul postuniversitar şi doctorat la

o noua strategie integrata in care doctoratul reprezinta efectiv ciclul al treilea în ceea ce se cheamă procesul Bologna. In acest tip nou de doctorat cuprinde o etapa de şcoală, adică îi întoarce pe doctoranzi în sălile de seminarii şi de cursuri, cât si o etapa de activitate individuală, adică pregătirea individuală a fiecăruia pe domeniul pe care îşi elaborează teza.

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi, Facultatea de Mecanica a participat si participa la un numar de 3 proiecte nationale finanţat prin fonduri structurale, în cadrul programului POS-DRU, "Doctoratul in scoli de excelenta – Cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica"

Astfel in anul 2005 s-a înfiinţat Departamentul Şcoli Doctorale alcătuit din câte o ŞcoalăDoctoralăla nivelul fiecărei facultăţi. Departamentul Şcoli Doctorale funcţionează, în prezent,în conformitate cu Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat. In cadrul Facultatii de Mecanica  activitatea de doctorat se desfasoara in Departamentul Scolii Doctorale pe doua domenii: inginerie mecanica si ingineria materialelor.  Facultatea de Mecanica a participat la dezvoltarea  proiectelor strategice de dezvoltare a programelor doctorale si post-doctorale (POSDRU) cu experti pe termen lung si scurt si cu doctoranzi in grupul tinta, dupa cum urmeaza:

1. „Burse Doctorale - O Investiţie în Inteligenţă (BRAIN)”, 2008 – 2011, ID 6681,Director proiect: Prof.univ.dr.ing. Carmen TEODOSIU, coordonator UniversitateaTehnică“Gheorghe Asachi” din Iaşi (142 doctoranzi), partener: Universitatea“Vasile Alecsandri” din Bacău (13 doctoranzi), valoare proiect: 14.424.856,15 RON -Facultatea de Mecanica-8 doctoranzi.

 

2. „Burse Doctorale pentru Performanţă în Cercetare la Nivel European (EURODOC)” 2009 – 2012, ID 59410, Director proiect: Prof. univ. dr. ing. Mihaela Luminiţa LUPU, coordonator Universitatea Tehnică“Gheorghe Asachi” din Iaşi(123 doctoranzi), partener: Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca (7 doctoranzi), valoare proiect: 18.943.804,98 RON-Facultatea de Mecanica-10 doctoranzi.

 

3. „Studii Doctorale pentru Performanţe Europene în Cercetare şi Inovare (CUANTUMDOC)” – 2010-2013, ID 79407, Director proiect: Prof. univ. dr. ing.Mihai Budescu, coordonator Universitatea Tehnică“Gheorghe Asachi” din Iaşi (93 doctoranzi), partener: Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca (9 doctoranzi),valoare proiect: 16.580.580 RON-Facultatea de Mecanica.-8 doctoranzi.

 

In perioada 2008-2011 s-au sutinut public in  cadrul Scolii Doctorale a Facultatii de Mecanica  29 teze de doctorat .

 

1.5.Strategia de cercetare ştiinţifică

Facultatea de Mecanica priveste cercetarea stiintifica ca o componenta esentiala a misiunii sale , considerand-o determinanta pentru progres, cresterea atractivitatii pentru tineri, obtinerea de resurse si cresterea vizibilitatii internationale.

Un pas inainte il reprezinta restructurarea formarii pentru cercetare in cadrul scolii doctorale care cuprinde toti conducatorii de doctorat. Aceasta, precum si cercurile stiintifice studentesti reprezinta poarta deschisa de facultate pentru tinerii care aspira la o viitoare cariera academica si de cercetare.

 

In aceasta directie profitând de oportunitatile de finantare a cercetarii lansate in ultimii ani, numeroase colective din facultate s-au inscris si au castigat proiecte in competitiile nationale.

Conform Cartei, Universitatea Tehnică"Gheorghe Asachi" din Iaşi „este o universitate de cercetare avansatăşi educaţie, a cărei misiune este sădesfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer către societate în domeniile fundamentale Ştiinţe inginereşti.   Facultatea de Mecanica, prin rezultatele obtinute  in domeniul certarii stiintifice se incadreaza in acest  statut al universitatii. In cadrul facultatii functioneaza 2 centre de cercetare: Centrul de cercetare in inginerie mecanica  mecatronica  CCIMM- coordonator prof.dr.ing. Paul Barsanescu, respectiv, Centrul de cercetare siguranta rutiera CCSR-coordonator prof.dr.ing. Eugen Golgotiu.

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfasurata între anii 2008-2012, coordonata prin POLYTECH, este prezentată în tabelul de mai jos:

 

Nr

crt

Numar contract

Tip contract

Nume si prenume

Director proiect

Valoare

Et.2008

Valoare

Et.2009

Valoare

Et.2010

Valoare

Et.2011

1

71-129

/2007

colab.

Parteneriate

Prisacaru Gheorghe

87200

130000

42800

-

2

71-016

/2007

colab.

Parteneriate

Barsanescu Paul

50000

94000

94600

-

3

51-043

/2007

colab.

Parteneriate

Dumitrascu

Gheorghe

70000

70000

50000

-

4

76

/2007

PN2-IDEI

Atanasiu Virgil

240000

250000

180000

-

5

84

/2007

PN2-IDEI

Doroftei Ioan

301300

301300

235750

-

6

82

/2007

PN2-IDEI

Goanta Viorel

315000

325000

255000

-

7

381

/2007

PN2-IDEI

Olaru Dumitru

391000

230000

149500

-

8

338

PN2-TD

Benchea Marcelin

28300

-

-

-

9

339

PN2-TD

Iacob Mihai Radu

15770

-

-

-

10

277

PN2-TD

Stamate Ciprian

15770

-

-

-

11

CEEX

1590

/2005

colaborare CEEX

Barsanescu Paul

99000

-

-

-

12

CEEX205/2006

CEEX

Hanganu Lucian

775000

-

-

-

13

CEEX X1C01

/2006

colaborare CEEX

Rosca Radu

4000

-

-

-

14

CEEX133/2006

colaborare CEEX

Buium Florentin

80000

-

-

-

15

CEEX14/

2005

colaborare CEEX

Craciun Vasile

9000

-

-

-

16

CEEX272/2006

colaborare CEEX

Dumitrascu Gheorghe

62051

-

-

-

17

CEEX6/4/2005

colaborare CEEX

Dumitrascu Gheorghe

42450

-

-

-

18

CEEX281/2006

colaborare CEEX

Dumitrascu Gheorghe

107500

-

-

-

19

CEEX06-11-56/2006

colaborare CEEX

Fetecau Constantin

240500

-

-

-

20

7907P/

2007

Ag.Ec.

Leitoiu Bogdan

23800

-

-

-

21

189

33GR CNCSIS

Atanasiu Virgil

48000

-

-

-

22

196

33GR CNCSIS

Comandar Corneliu

91000

-

-

-

23

237

33GR CNCSIS

Dumitrascu Gheorghe

48000

-

-

-

24

246

33GR CNCSIS

Paleu Viorel

63000

-

-

-

25

256

33GR CNCSIS

Prisacaru Gheorghe

63000

-

-

-

26

273

80GR CNCSIS

Buium Florentin

8000

-

-

-

27

287

80GR CNCSIS

Cretu Spiridon

58800

-

-

-

28

238

80GR CNCSIS

Drosescu Radu

47500

-

-

-

29

100/2007

Colab.PNII INOVARE

Munteanu Corneliu

Val.

Val.

-

-

30

199/2008

Colab.PNII INOVARE

Munteanu Corneliu

Val.

Val.

-

-

31

3979P/2009

Ag.economic

Mihai Dumitru

-

Val.

-

-

32

4202P/2009

Ag.economic

Mihai Dumitru

-

Val.

-

-

33

205/2008

PNII RU MOB.

Merticaru V.Vasile

Val.

Val.

-

-

34

86/2008

PN2-RU-TD

Craciun Daniela

Val.

Val.

-

-

35

282/2008

Colab.PNII INOVARE

Hanganu Lucian

Val.

Val.

-

-

36

285/2008

Colab.PNII INOVARE

Stefan Grigoras

Val.

Val.

 

-

37

71129/2007

Colab.PNII Parteneriate

Prisacaru Gheorghe

Val.

Val.

-

-

38

82090/2008

Colab.PNII Parteneriate

Dumitrascu Gheorghe

Val.

Val.

-

-

39

52107/2008

Colab.PNII Parteneriate

Leon Dorel

Val.

Val.

-

-

 

Accesarea de fonduri structurale  tip POSDRU

1. Titlul proiectului: FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice

Contract POSDRU/87/1.3/S/64069   

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Partener: Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi- responsabil proiect conf.dr.ing. Gheorghe PRISACARU

 

2. Titlul proiectului: “Formarea personalului didactic din învăţământul secundar (ISCED 2-3) în vederea utilizării tehnologiei informaţiei şi a instrumentelor e-learning în activitatea didactică”.

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureşti- responsabil proiect prof.dr.ing. Stefan GRIGORAS

 

3. Program POSDRU: Titlul proiectului:“Rolul matematicii in pregatirea viitorilor ingineri”.

Coordonator: prof. Munteanu Cornel;

Colaboratori: Fac. De Mecanica – prof. Sp. Cretu;

 Facultatea de Electrotehnica: prof. Al. Salceanu;

 Departamentul de Matematica: prof. M. Pletea.

 

Sinteza cercetării științifice în perioada 2007-2011

 

C1.1.a Lucrari indexate ISI Web of Knowledge               65

                        Scor relativ influență (SRI)                 47.68

 

C1.1.b Lucrari indexate ISI Web of Knowledge               15

                        (fără factor de influență)

 

C1.1.d Lucrari indexate ISI Web of Knowledge              137

                        (ISI Proceedings)

 

C1.2. Articole indexate BDI (categ. B+)                     324

 

C1.3. Articole indexate BDI (categ. B)                       184

 

C1.4. Carti la edituri internationale                               1             (300 pag)

 

C1.5. Carti la edituri CNCSIS                                   56  (12650 pag)

 

C1.6. Capitole de carti la edituri internationale              3(63 pag)

 

C1.7. Capitole de carti la edituri CNCSIS                        1          (26 pag)

 

C.2.1. - C.2.3. Proiecte nationale                                    111       (12.550.000 RON)

 

C.2.2. - C2.4.  Proiecte finantate din strainatate            1            (237.000 EUR)

 

R 2.1. Premii şi medalii                                                 36

 

Brevete de inventie                                                         3

 

Proiectul strategic "Doctoratul in Scoli de Excelenta - Evaluarea calitatii cercetarii in universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica", derulat la MEDCTS,  a avut drept obiectiv general elaborarea, testarea si implementarea unei metodologii care sa asigure evaluarea internationala a calitatii cercetarii in universitati, sustinerea scolilor de excelenta precum si cresterea capacitatii de publicare stiintifica la nivel institutional si individual, cu impact asupra calitatii programelor doctorale.

S-a avut in  vedere elaborarea unui model care sa permita unor universitati din Romania, pe baza performantei in cercetare si a unui proiect strategic institutional pe termen lung, plasarea in topul 500 al celor mai performante universitati.

In urma procesului de ierarhizare Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasia fost clasificata ca universitate de cercetare avansată şi educaţie, pe locul VI  la nivel national.In Facultatea de Mecanica ,  programele de studii au fost ierarhizate dupăcum urmeaza:

 

-2 domenii in categoria A  clasate pe primul loc -Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi si Mecatronicăşi robotică;

-1 domeniu in B -Inginerie  mecanică

Facultatea de Mecanica a participat la Exerciţiul National de Evaluare a Cercetării (E.N.E.C.), iniţiat de UEFISCDI în cadrul proiectului strategic Doctoratul în Şcoli de Excelenţă - Evaluarea calităţii cercetării din universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică, al cărui obiectiv principal a fost evaluarea calităţii cercetării ştiintifice din universităţile româneşti, desfăşurat în perioada mai – septembrie 2011 prin intermediul Sistemului Informatic de Suport al Evaluării Cercetării (SISEC). Sistemul permite evidenţierea performanţelor în domeniul cercetării ştiintifice din universităţile româneşti şi clasificarea acestora pe 42 de domenii ale ştiintei, conform metodologiei elaborate în cadrul proiectului.  Domeniul Inginerie mecanica a fost clasat pe locul 2 cu 72.81 puncte din 18 universitati evaluate,iar domeniul Transporturi pe locul  4 ,cu 28.5 puncte din 8 universitati evaluate

1.6.  Strategia privind colaborările

Conform strategiei, facultatea a dezvoltat activitati

Anul calendaristic

Activitati prin programul ERASMUS cu universitati din UE

2008

S-au realizat 8  mobilităţi cadre didactice şi 12 mobilităţi studenţi de la Facultatea de Mecanica.

 Au sosit la Facultatea de Mecanică 4 studenţi din Italia ( perioada de 8 luni) şi 2 studenţi din Franţa ( perioada de 3 luni).

2009

o        9 studenţi de la Fac. de Mecanică au participat în programul ERASMUS la universităţi partenere din UE: Institutul Tehnologic din Lisabona (Portugalia), Universite d’Artois (Franţa), Univ. Catolică din Leuven (Belgia), Universitatea din Minho (Portugalia), Academia Militară Regală din Bruxelles (Belgia);

o        3 studenţi de la Fac. de Mecanică au desfăşurat activităţi de practică în program ERASMUS la firma Paush (Germania) în domeniul mecatronicii;

o        2 studenţi de la Fac. De Mecanică au desfăşurat activităţi de practică în program ERASMUS în laboratoarele Universităţii Alborg (Danemarca);

o        4 studenţi de la Universitatea din Palermo (Italia) au participat în cadrul programului ERASMUS la activităţi didactice la Fac. de Mecanică;

o        Vizite reciproce ale cadrelor didactice din Fac. de Mecanică şi din universităţi partenere pentru predare de cursuri (prof. Sp. Creţu la Univ. Twente din Olanda, prof. I. Doroftei la Academia Militară Regală din Bruxelles, prof. P.Barsanescu şi conf. Gh. Prisacaru la Institutul Tehnologic din Lisabona şi la Universitatea Minho din Portugalia);

 

2010

-          9 studenti din Italia, Portugalia , Franta si Belgia veniti la Fac. de Mecanica pentru perioade de 3-10 luni;

-          8 studenti de la Fac., de Mecanica plecati in programe ERASMUS in Portugalia, Belgia,Germania si Danemarca;

2011

- 9 studenti si doctoranzi au realizat stagii de 3 luni la urmatoarele universitati: HTW des Saarlandesa, Germania; Academia Regala din Bruxelles, Belgia, Institutul Superior Tehnic din Lisabona, Portugalia, Universitatea Minho, Portugalia;

- 4 studenti de la Universitatea din Palermo, Italia si 2 studenti de la Universitatea Usak din Turcia au urmat cursuri diverse in Fac. de Mecanica, in cadrul programului ERASMUS, pe durate de 6-10 luni;

- Mobilitati ERASMUS  in Franta, Belgia si Germania de catre urmatoarele cadre didactice: prof. I. Doroftei, conf. M. Aignatoaie, conf. Carmen Bujoreanu;

- Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. Daniel NELIAS de la INSA Lyon, Franta ( mai 2011);

- Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului acad.. Eugeniu GREBENICOV de la Academia de Stiinte din Moscova ( sept, 2011);

- Colaborarea cu Universitatea Tehnica din Chisinau si cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau in organizarea Simpozionului CUCUTENI 5000 ( 8 septembrie 2011

- Colaborari stiintifice pe teme de doctorat cu urmatoarele universitati: Academia Regala din Bruxelles, Belgia, HTW des Saarlandes, Germania, Univ. Minho din Portugalia, INSA Lyon din Franta, Institutul Tehnologic din Lisabona, Portugalia, Universitatea d’Artois, Franta

 

 

 

1.7. Strategia cu privire la resursele umane

Obiectivul fundamentat in strategia anterioara a fost mentinut  pe perioada celor 4 ani.

In tabele de mai jos se prezinta o evolutia acestui obiectiv intre anul 2008 si 2012.

Nr    crt

Departamentul                                     Colectivul

TOTAL POSTURI

d i n    c a r e :

Prof.  Cons

 

 T *

O **

V ***

Profesor

Conferenţiar

Şef lucrări

Asistent

 

 

 T

O

V

T

O

V

T

O

V

T

O

V

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TOTAL 2008

77

72

5

26

26

0

17

16

1

23

21

2

11

9

2

5

 

TOTAL 2009

73

67

6

24

24

-

19

17

2

21

20

1

9

6

3

6

 

-

6

TOTAL 2010

78

65

13

25

24

1

20

17

3

24

20

4

9

4

5

6

 

TOTAL 2011

82

66

21

22

22

-

17

17

-

37

21

16

11

6

5

6

 

 

T *    =  total;

 

 

O **   = ocupat;

 

 

V ***  = vacant.

 

                                                 

       Calitatea personalului didactic este atestata de rezultatele obtinute in activitatile de cercetare si didactice.

    

 • Personal auxiliar  - posturi ocupate                                                                                                                          

Departamentul

Personal catedre/ departamente

Secretariat

 

Administratie

Presonal ingrijire si de paza

TOTAL 2008

13

2

4

10

TOTAL 2009

12

2

4

18

TOTAL 2010

10

2

2

16

TOTAL 2011

8

2

3

17

 

1.8. Strategia de gestionare a bazei materiale

Structura spaţiilor utilizate în prezent de Facultatea de Mecanică se prezinta astfel :

Denumirea clădirii, adresa, destinaţia

Suprafaţa desfăşurată /

/ Supr. utilă (m2)

Mecanica, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 43

(Decanatul + secretariat+administratie facultate,  amfiteatrul M2, departamentul IMMR – fosta catedra de  Rezistenţa Materialelor si departamentul IMAR fostele catedre de: Motoare si Autovehicole Rutiere, Termotehnica, Masini Termice si Frigotehnie si Masini si Instalatii ptr. Agricultura si Industria Alimentara)

5620,00 / 4756,95

Material rulant, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 43

 (departamentul IMMR fosta catedra de Organe de Maşini şi Mecatronică siTeoria Mecanismelor şi Robotică, amfiteatrul M1)

3250,00 / 2616,57

Corp D, str.Horia, 9-11

(departamentul IMAR fosta catedra de Termotehnica, Masini Termice si Frigotehnie)

942,00 / 839,46

Mecanică agricolă, Bd.Chimiei, 1

(imobil Mecanică Agricolă +  Punctul termic TV3)

(spatii in reparatii + spatii inchiriate)

3188,74/2963,41

Motoare termice, prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, 63C

(departamentul IMAR fosta catedra de Motoare şi Autovehicule Rutiere)

480,00 / 418,00

Utilaj Textil si Mecatronica, str. prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr.

(departamentul IMMR ,biblioteca facultatilor profil mecanica, centrul de comunicatii UTI, sedii proiecte POSDRU)

6375,44/5543.86

Total facultate :

19856,18 / 17138.25

Care se concretizeaza in :

Nr.

Baza materiala

Numar

Suprafata
utila,

Mp.

crt.

1

Amfiteatre si sali de curs

7

989.61

2

Sali de seminar si lucrari practice

17

696.39

4

Laboratoare

62

3797.95

5

Ateliere

6

1020.64

8

Biblioteca

 

 

1

305.22

           

 

În perioada 2008-2012 s-au realizat :

·         Lucrari de reabilitare la imobilele Organe de Masini si  Mecanica(schimbare tamplarie si igenizare spatii didactice) ;

§         Lucrari de reabilitare si refunctionalizare imobil  hala Rezistenta Materialelor  si amenajarea laboratorului de Ingineria Suprafetelor ;

§         Lucrari de igenizare si reparatii grupuri sanitare in imobilele Organe de Masini, Masini Termice, Motoare Termice;

§         Lucrari compartimentare hala – Laborator incercari auto

§         Lucrari de renovare laborator “ROBOTI”

§         Finalizare investitie Utilaj Textil si Mecatronica si dare in folosinta a acestui spatiu;

§         Contracte de inchiriere de spatii  aflate in stare de conservare,  puternic degradate,  la care s-au efectuat lucrari de reparatii finantate prin compensare cu chiria lunara cat si spatii comune(holuri) astfel :

Anul calendaristic

Suprafata inchiriata (mp.)

2008

1326,55

2009

1167,23

2010

589

2011

589

 

§         Cedari de spatii din inventarul imobilului Mecanica Agricola si punct termic TV-3;

§         Anual s-au efectuat casari de aparatura si echipamente depasite moral si fizic;

§         Si nu in ultimul rand, anual s-au efectuat achizitii de reinnoire a bazei materiale a facultatii astfel:

Anul calendaristic

Valoare achizitii dotari(mijloace fixe)

lei RON

2008

7 891 310,62

2009

122 694,14

2010

485 624,35

2011

969 359,94

 

1.9. Strategia privind informaţia, documentarea şi bibliotecile

Conform strategiei anterioare, s-a dezvoltat continuu reteaua de Internet in fiecare colectiv/ departament astfel la nivelul anului 2011 existand situatia urmatoare:

Calculatoare (PC)  utilizate în :

285

     procesul de învăţământ din care:

277

       - utilizate de către studenţi

197

       - utilizate de către personalul didactic

80

     administraţie

8

Calculatoare conectate la reţeaua de calculatoare

285

Calculatoare (PC)  conectate la Internet

285

 

Anual s-au alocat fonduri pentru procurarea de periodice şi de cărţi (monografii, manuale universitare ale cadrelor didactice din facultate şi din alte centre universitatre), in special din veniturile obtinute din contractele de cercetare stiintifica  ale colectivelor/departamentelor.

S-au efectuat abonamente  din buget si venituri extrabugetare.

 

2.0  Strategia financiară

La nivelul facultatii s-au aplicat politici  financiare riguroase bazate pe criterii de eficienţă avand ca efect incadrarea in bugetul alocat si anume:

§         Structurarea planului de invatamant ;

§         Mentinerea numarului de studenti ;

§         Promovarea in mass-media şi presă a specializărilor facultăţii, a realizărilor de prestigiu din facultate în domeniul învăţământului şi cercetării; vizite ale cadrelor didactice şi ale studenţilor performanţi în şcoli şi licee;organizarea zilelor porţilor deschise ale facultăţii; elaborarea unor criterii de admitere atractive şi popularizarea lor; popularizarea facilităţilor de învăţare, cazare şi hrană oferite.

§          Analizele ale cheltuielilor si incadrarilor in fonduri.

Atragerea de resurse extrabugetare s-a realizat prin:

§         cursuri postuniversitare;

§         cercetare ştiinţifică pe baza de contracte concretizata in 39 de contracte;

§         proiecte europene – POSDRU- 2 proiecte;

§         inchirieri de spatii.

Atat fondurile alocate de la bugetul de stat cat si cele extrabugetare sau din alte surse sunt, conform legii, venituri proprii ale universitatilor.Finantarea din fonduri publice a institutiilor de invatamant superior de stat, implicit Facultatea de Mecanica,  s-a facut din bugetul M.E.C.T.S. / UTI si a avut preponderant trei directii principale:
- finantarea de baza care a acoperit principalele cheltuieli aferente procesului didactic  cheltuieli de personal(salarii+viramente) si utilitati ;
- finantarea complementara care a acoperit mai multe aspecte conexe procesului didactic: dotari laboratoare si  investitii( imobil UTTM), reabilitari immobile  si contracte de cercetare stiintifica;
- finantarea suplimentara care s-a acordat pentru a stimula excelenta programelor de studii.

An calendaristic/

Buget venituri si cheltuieli

2008

2009

2010

2011

Sold finantare de baza + venituri proprii  + chirii

-

494482.75

283249.22

-250505

Incasari finantare de baza

5629939.7

6813448.86

6210742.6

6238875

Cheltuieli finantare de baza

-6361022.02

-7480013

-6710194.86

-5827332

Incasari venituri proprii  + chirii

765683.83

731528.68

714106.04

799585

Cheltuieli venituri proprii  + chirii

-372531.17

-988045.49

-752220.59

-506460

Sold finantare de baza + venituri proprii  + chirii

-337929.66

-428598.2

-254317.59

454163

Incasari fond reabilitari

0

60000

379647.09

200000

Cheltuieli fond reabilitari

0

60000

379647.09

200000

Finantare complementara- contracte cercetare stiintifica( Polytech)

3384941

1560684.36

913050

0

 

2.1 Strategia calităţii

Organul de conducere al Facultatii de Mecanica este Consiliul facultatii.. Acesta este format din cadre didactice şi studenţi aleşi în mod democratic, pe bazăde reprezentare proporţională.Activităţile curente au fost conduse de Biroul Consiuliului, format din decan, prodecani,secretarul ştiinţific al consiliului, sefi de catedra ,administratorul sef şi reprezentantul studenţilor.

Alegerea Consiliului facultatii precum şi a Biroului Consiliului s-a facut în conformitate cu Procedura privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice. Universitatea funcţioneazăpe baza Cartei, a Procedurii privind funcţionarea structurilor şi funcţiilor de conducere şi a Regulamentului de ordine interioară. Funcţionalitatea structurilor de conducere este asiguratăşi de încadrarea lor în fluxul decizional, reflectat de Organigrama facultatii. . In cadrul Facultatii de Mecanica functioneaza Comisia de asigurarea calitatii.De la înfiinţare şi pânăîn prezent, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Calităţii şi-a asumat răspunderea privind elaborarea/ verificarea/ avizarea diferitelor aspecte privind activitatile didactice.

 

Comisiile Consiliului Facultatii de Mecanica

 

Acestea sunt formate din cadre didactice cu prestigiu, reprezentante ale tuturor catedrelor sau departamentelor organizatoare de programe de studiu universitare şi constituie o entitate colegialăde fundamentare, elaborare şi verificare a procedurilor care privesc activitatea didacticăcurentă.

Comisia de strategie şi reformă:

Atribuţii:

1. Elaborează strategia privind dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie;

2. Pefecţionarea planurilor de învăţământ;

3. Analizează propunerile de autorizare şi acreditare pentru programele de studii;

4. Realizează legăturile cu organisme, instituţii şi obiective industriale interne şi externe;

5. Elaborează planul strategic şi operaţional al facultăţii;

6. Urmăreşte modul de desfăşurare al examenului de admitere;

7. Coordonează activitatea de întocmire a statelor de funcţii, concursuri de încadrare, titularizare şi promovare a personalului didactic şi urmăreşte încadrarea în fondurile financiare repartizate de universitate facultăţii;

8. Coordonează activităţile ce se desfăşoară în vederea perfecţionării prin doctorat şi acordarea titlurilor onorifice;

9. Urmăreşte activitatea de informatizare a procesului de învăţământ.

Comisia de relaţii internaţionale şi de imagine a facultăţii:

Atribuţii:

1. Asigură contacte cu organizaţii, programe şi relaţii de colaborare ştiinţifică şi tehnologică internă şi internaţională;

2. Stabileşte contacte cu conducerea liceelor pentru mediatizarea facultăţii;

3. Coordonează schimburile internaţionale, programe bilaterale şi alte deplasări în străinătate ale cadrelor didactice;

4. Promovează imaginea facultăţii pe plan intern şi extern;

5. Stabileşte măsuri privind marketingul admiterii;

6. Reprezintă Facultatea de Mecanică în discuţiile cu firme şi societăţi din ţară şi străinătate;

7. Stabileşte şi incurajează cooperarea internaţională în probleme studenţeşti;

8. Informează absolvenţii privind oferta locurilor de muncă

 

Comisia de cercetare ştiinţifică:

 

Atribuţii:

1. Coordonează cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Mecanică;

2. Coordonează din partea Facultăţii de Mecanică Buletinul I.P.Iaşi – seria Construcţii de maşini;

3. Urmăreşte şi coordonează desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice interne si internaţionale etc;

4. Urmăreşte activitatea de documentare ştiinţifică;

5. Coordonează activitatea de organizare a sesiunii facultăţii – ACME;

6. Urmăreşte iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică;

7. Coordonează desfăşurarea sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

Comisia didactică:

 

Atribuţii:

1. Coordonează elaborarea şi perfecţionarea programelor analitice;

2. Urmăreşte activitatea de instruire şi de verificare a pregătirii studenţilor;

3. Analizează conţinutul, metodica şi eficienţa procesului instructiv, pecum şi acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;

4. Coordonează orarul facultăţii;

5. Urmăreşte activitatea defăşurată la examenele de licenţă şi disertaţie;

6. Coordonează instruirea practică a studenţilor;

7. Coordonează activitatea comisiilor de calitate din facultate

Comisia cu Probleme studenţeşti:

Atribuţii:

1. Urmăreşte modul de acordare al burselor;

2. Organizează cazarea studenţilor în cămine;

3. Iniţiază si sprijină concursurile profesionale si de cercetare ştiinţifică studenţeşti;

4. Urmăreşte modul de acordare a taberelor şi sprijină activităţile cultural-educative şi sportive studenţeşti.

Comisia de programe SOCRATES-ERASMUS:

 

Atribuţii:

1. Coordonează mobilitatea studenţilor în programele SOCRATES-ERASMUS;

2. Stabileşte relaţii de colaborare pentru mobilităţi studenţeşti cu universităţi din Uniunea Europeană;

3. Gestionează modul de finanţare a programelor studenţeşti;

4. Asigură asistenţă privind modul de obţinere a burselor SOCRATES-ERASMUS de către studenţi şi de redactare a actelor necesare deplasării în străinătate

 

Comisia de etică:

Atribuţii:

1. Primeşte sesizări şi reclamaţii privind situaţiile care intră sub incidenţa Codului de etică;

2. Organizează investigaţii in scopul culegerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizării;

3. După efectuarea investigaţiilor, ia decizii şi emite un raport de caz;

4.Comunică raportul de caz conducerii facultăţii şi propune eventuale recomandări sau sancţiuni.

 

 

2.2 Strategia managerială

Obiectivul propus a fost indeplinit aproape in totalitate. Facultatea prin cele 2 conduceri, academica si administrativa au reusit sa:

 • Dezvolte strategii si politici de marketing educational. de cercetare si urmarire a implementarii acestora;
 • Aplice  procesul de reforma a învatamântului superior si a integrarii europene;
 • Promoveze politici adecvate de evaluare a performantelor profesionale a personalului academic si administrativ.

insa nu a reusit sa:

 • Elaboreze  politici de dezvoltare a resurselor umane, in special prin atragerea celor mai buni absolventi, precum si a specialistilor care sa urmeze  stagii doctorale in strainatate din corpul profesional si din centrele de cercetare din cadrul facultatii;
 • Promoveze  management informational performant care asigura o politica eficienta de democratizare a informatiilor în facultate.

Concluzii

Analiza starii Facultatii de Mecanica   la sfarsitul anului 2011 a condus la stabilirea urmatoarelor concluzii generale,care au ca scop elaborarea obiectivelor si strategiilor pentru realizarea misiunii asumate in perioada 2012-1016:

 • Facultatea de Mecanica are o tradiţie şi un renume bine stabilite în spaţiul universitar naţional şi internaţional, confirmate prin îndeplinirea misiunii şi obiectivelor asumate.
 •  Structura Facultatii de Mecanica a cunoscut o serie de schimbări, prin care s-a realizat o adaptare la cerinţele inpuse de Legea educatiei nationale si Carta Universitatii.
 • Toate specializările  facultatii  au fost acreditate, de asemenea,  s-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională prin dezvoltarea unor specializari noi cerute de piata muncii.
 • Personalul didactic al facultatii se remarcă prin  înalt nivel profesional, atestată de rezultatele cercetării ştiinţifice.
 • Baza materială s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea generală a facultatii,urmărindu-se permanent modernizarea şi înnoirea dotărilor pentru educaţie şi cercetare, realizarea unor noi investiţii, asigurarea condiţiilor adecvate de învăţare şi viaţă pentru studenţi.
 • Instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academic s-a produs  în conformitate cu legislaţia în vigoare şi bunele practici la nivel european.
 • Promovarea libertăţii academice, in spiritual onestităţii şi integrităţii morale, a valorilor democratice şi a conducerii participative, a stimulat dezvoltarea activitatile din cadrul facultatii.
 • Încurajarea afirmării personalităţii studenţilor a condus la dezvoltarea abilităţii lor intelectuale şi cunoştinţelor profesionale, potrivit talentului şi aspiraţiilor lor.
 • Dezvoltarea unitară a celor trei cicluri de studii universitare (de licenţă, masterat şi doctorat) a condus la stabilirea unui sistem integrat pentru pregatirea tinerilor.
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice s-a facut prin promovarea creativităţii  în corelatie cu dezvoltarea activităţii didactice.
 • Identificarea şi atragerea a cât mai multor surse de venituri extrabugetare simultan cu eficientizarea cheltuielilor a condus la imbunatatirea financiara a facultatii si implicit la  cresterea performantelor in procesul de invatamant si de cercetare.

 

In stabilirea prognozei  de  dezvoltare a Facultatii de Mecanica, pentru  perioada 2012-2016, s-a  avut  in vedere misiunea  si  concluziile  analizei privind starea  facultatii la sfarsitul anului 2011. Pe  aceste baze s-au elaborat obiectivele generale si obiectivele specifice ,care sunt prezentate in continuare.

       Anual vor fi elaborate Planuri Operationale care sa conduca la implementarea cu succes a Planului strategic pentru perioada 2012 -2016.

 

2. Misiunea facultăţii

Facultatea de Mecanica este o unitate  de invatamant superior, care elaboreaza si gestioneaza programe de studii in cadrul Universitatii Tehnice “GHEORGHE ASACHI” din Iasi. De la infiintare, in 1948 , a functionat neintrerupt sub aceasta denumire pana astazi.

Misiunea Facultatii de Mecanica este  de a desfasura activitati specifice pregatirii tinerilor, pe trei cicluri de invatamant, licenta, masterat si doctorat, pentru a deveni  ingineri si specialisti  in domeniile ingineriei autovehiculelor, ingineriei mecanice, mecatronicii si roboticii, precum si de a valorifica cunoasterea stiintifica,  prin dezvoltarea cercetarii si  transferul  rezultatelor acesteia  catre societate la nivel national , regional si international. Facultatea de Mecanica isi asuma un rol educativ si al instruirii permanente  in  Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării, definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona,pentru  a forma tinerilor o personalitate puternica, o gandire profunda si creeativa,care sa le asigure sanse reale  in competitia de pe piata fortei de munca.

Pentru realizarea misiunii, facultatea îşi desfăşoarăactivitatea conform Planului Strategic. Aceasta este formulat în concordanţăcu posibilităţile şi aspiraţiile comunităţii academice, prin consultarea departamentelor şi serviciilor din structura facultatii, precum şi prin dezbateri  in  Consiliului Facultatii. Planul strategic este elaborat în conformitate cu cerinţele de dezvoltare viitoare, pornind de la resursele umane şi materiale şi ofertele educaţionale şi de cercetare ştiinţificăexistente. Planul strategic va fi actualizat pe baza evoluţiei legislaţiei în domeniu.

 

 3. Obiective strategice  generale

 • Aplicarea  unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare,cercetare ştiinţifică şi educaţie, sistem bazat pe criterii şi metodologii compatibile cu cele din ţările europene.
 • Asigurarea unui corp didactic si de cercetare stiintifica,precum si a unui personal auxiliar didactic si administrative capabil sa fundamenteze pregatirea studentilor in domeniile gestionate de facultate.
 • Considerarea studentilor ca parteneri si membri egali ai comunitatii academice din facultate, prin crearea si garantarea libertatilor si conditiilor, care sa conduca la atingerea obiectivelor in materie de formare profesionala.
 • Promovarea de programe academice ,care să permită afirmarea personalităţii studenţilor, dezvoltarea abilităţii lor intelectuale şi cunoştinţelor profesionale,potrivit talentului şi aspiraţiilor lor.
 • Acordarea unui rol important cercetării ştiinţifice în învăţământul universitar prin promovarea un climat care să favorizeze caracterul creativ şi inovativ al învăţământului şi să încurajeze cercetarea ştiinţifică proprie, aspect vital pentru profilul academic.
 • Incurajarea mobilitatilor cadrelor didactice,cercetatorilor si studentilor la universitati din strainatate,pentru documentare,schimb de informatii, respectiv,pentru dezvoltarea unor initiative stiintifice comune,cu aplicarea unor politici generale de echivalare a studiilor si a unor titluri, respectand  traditia  invatamantului ingineresc din cadrul Facultatii de Mecanica.
 • Crearea unor parteneriate de colaborare cu mediul economic,pentru a contribui la pregatirea studentilor in concordant cu cerintele dezvoltarii economico-sociale.
 • Atragerea a cât mai multor surse de venituri extrabugetare ,cu  accent pentru  reducerea ponderii cheltuielilor bugetare.

 

Realizarea acestei misiuni se va face prin aplicarea urmatoarelor obiective si actiuni strategice, având în vedere principiile respectarii legilor si reglementarilor specifice, transparentei în luarea deciziilor si a respectului individului indiferent de grad sau functie.

 

Obiectiv strategic 1: Cresterea eficientei si competivitatii procesului didactic si adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei muncii

1.1   Orientarea spre marketing, astfel ca principala sarcina a facultatii este sa determine nevoile si dorintele pietei-tinta si sa le satisfaca prin structura, comunicarea, preturile si livrarea de programe si servicii viabile, competitive si adecvate;

1.2   Dezvoltarea marketingului de promovare a facultatii, formarea  grupului de  "oamenii de vânzari" care se ocupe cu reclama si trimiterea de  cataloage, brosuri si postere de prezentare in licee si targuri de prezentare de oferte educationale;

1.3   Dezvoltarea marketingului de pozitionare a Facultatii de Mecanica sa-si evidentieze istoria, caracteristicile distincte, oportunitatile si sa-si stabileasca un loc în "constelatia" institutiilor educationale de profil din Romania;

1.4   Cresterea calitatii procesului educaţional pentru mentinerea la standarde ridicate a “iesirilor” (calificări, competenţe)  tinand cont de faptul ca mediile de intrare  ale studenţilor selectaţi la admitere, standardele de „intrare”, sunt tot mai coborâte;

1.5   Atragerea studentilor prin diversificarea metodelor de predare (ex. predare colaborativă, team-teaching, e-learning – predare prin intermediul Internetului, webbased learning, blended learning – predare bazată pe e-learning şi cursuri faţă în faţă).

1.6   Deschiderea europeana si multiculturala care se intentioneaza a fi dezvoltata in cele doua planuri, didactic prin acreditarea unui masterat in limba engleza si astfel atragerea de studenti straini, oportunitate majora in momentul actual, si stiintific, prin implicarea cadrelor didactice ale facultatii in proiecte de cercetare europene;

1.7   Compatibilizarea programelor de studii cu cele din alte tari europene, în scopul aplicarii sistemului european de credite transferabile de studiu, al echivalarii si recunoasterii diplomelor.

1.8   Analizarea oportunitatii înfiintarii unor programe de studii de masterat în limbi straine de circulatie internationala precum si a unor programe de studii integrate în parteneriat cu universitati din strainatate (cu precadere la nivel de master si doctorat) care sa conduca si la obtinerea de diplome comune;

1.9   Dezvoltarea, modernizarea si dotarea cu aparatura specifica a salilor si laboratoarelor didactice prin alocarea de fonduri bugetare si atragerea de fonduri suplimentare (venituri proprii, sponsorizari, etc.); 

1.10            Dimensionarea corespunzatoare a gradului de ocupare cu titulari a posturilor didactice;

1.11            Orientarea, înca din anul I sau II de studiu, a celor mai performanti studenti si antrenarea lor în activitatile diferitelor discipline, în vederea formarii de noi cadre didactice si cercetatori;

1.12            Atragerea si angajarea celor mai performanti absolventi pentru a asigura continuitatea si calitatea procesului didactic precum si cresterea gradului de ocupare de catre tineri a posturilor didactice;

1.13            Dezvoltarea schimburilor si specializarilor inter-universitare internationale de cadre didactice si studenti, atât în cadrul programelor europene, cât si a unor parteneriate directe cu facultati similare din strainatate;

1.14            Aplicarea  evaluarii cumulative a studentilor pe baza testării finale (sumative), dar şi prin testare periodică (formativă), evaluarea lucrărilor de seminar, a participării la cursuri şi seminarii, a realizării unor lucrări de seminar. Ponderea fiecărei componente în nota finală este explicită şi publică.);

1.15            Evaluarea periodica interna si externa a calitatii activitatilor didactice, la nivelul catedrelor si facultatii;

1.16            Accentuarea si intensificarea efortului publicistic al comunitatii academice in reviste de prestigiu;

1.17            Scoala doctorala trebuie sa dezvolte pe linga componenta didactica si o componenta stiintifica, deoarece doctoratul este prin definitie o  cercetare avansata. Baza materiala ce se creaza in cadrul tezelor de doctorat poate sa devina un complement puternic pentru dotarea  centrelor de cercetare astfel incat oferta de cercetare a facultatii sa se diversifice cu fiecare doctorand care finalizeaza o lucrare.

 

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea cercetarii stiintifice de specialitate în concordanta cu strategia si prioritatile definite la nivel national, local si european

 

       2.1.Actualizarea ofertei de servicii de cercetare stiintifica, asistenta tehnica, consultanta si  perfectionare profesionala de specialitate în conformitate cu resursele existente si cu  prioritatile nationale si internationale.

       2.2.Mentinerea unei autonomii financiare si administrative ridicate a directorilor si colectivelor de cercetare stiintifica, asistenta tehnica si consultant.

       2.3.Organizarea unor sesiuni de pregatire a cadrelor didactice în ceea ce priveste identificarea surselor de finantare si elaborarea proiectelor de cercetare stiintifica, asistenta tehnica si consultant.

       2.4.Încurajarea cadrelor didactice în elaborarea propunerilor de proiecte si contracte de cercetare stiintifica, asistenta tehnica, consultanta si perfectionare si sprijinirea acestora în implemntarea unor asemenea  proiecte sau contracte.

       2.5.Stimularea implicarii personalului auxiliar (ingineri, tehnicieni.) în proiectele de cercetare stiintifica, asistenta tehnica si consultant.

       2.6.Promovarea colaborarii cu diverse institutii si organizatii de profil din tara si strainatate în activitatea de cercetare, asistenta tehnica si consultant.

       2.7.Intensificarea schimburilor la toate nivelurile (cadre didactice, studenti, masteranzi, doctoranzi) cu universitati, institutii sau organizatii din tara si strainatate.

       2.8.Depunerea de eforturi sustinute, organizatorice si financiare, pentru modernizarea si dotarea laboratoarelor cu echipament de cercetare (inclusiv din donatii si sponsorizari).

      2.10.Revigorarea cercetarii stiintifice si organizarea de sesiuni  stiintifice cu larga participare nationala si international.

       2.11.Formularea si aplicarea unui set de indicatori de evaluare interna periodica a activitatii de cercetare tinând cont de sistemul de evaluare la nivel national –  ARACIS-CNCSIS.

       2.12 Dezvoltarea unei platforme de Cercertare – Dezvoltare  in urmatoarele domenii prioritare:

§         Energie, sisteme si tehnologii  energetice durabile, securitatea energetica ;

§         Mediu, modalitati si mecanisme pentru reducerea poluarii;

§         Sisteme de gestionare si valorificare a deseurilor, analiza ciclului de viata si ecoeficienta.

§         Energii regenerabile.

Stimularea cercetării interdisciplinare orientate spre tehnologii performante sau care constituie  priorităţi în anumite domenii pe plan national si mondial.

 

Dezvoltarea unor seminarii ştiinţifice, reuniuni ştiinţifice periodice, referate de informare,conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin care să se realizeze diseminarea          rezultatelor cercetării ştiinţifice.

 

 Preocupări pentru atragerea celor mai buni studenţi şi cadre didactice tinere la realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi în cadrul sesiunilor ştiinţifice, în scopul identificării,pregătirii, stimulării şi valorificării potenţialului tinerilor capabili de performanţe.

 

 Ridicarea nivelului ştiinţific al lucrărilor publicate în Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, prin implicarea referenţilor ştiinţifici şi antrenarea în publicare a unor cercetători străini.

 

Ridicarea nivelului stiintific pentru conferinta facultatii ACME,  in scopul de a fi cotata  ISI.

 

Obiectiv strategic 3: Asigurarea cadrului administrativ, material si logistic optim pentru desfasurarea activitatilor didactice si de cercetare-dezvoltare

 

       3.1.Comunicare permanenta si eficienta a conducerii facultatii cu mediul intern dar mai ales cu cel extern astfel incat activitatea desfasurata in facultate sa fie mult mai vizibila;

       3.2.Continuarea modernizarii spatiilor facultatii:

§         Reabilitare fatade la imobilele Mecanica si Material Rulant

§         Reabilitare imobil Motoare Termice

§         Reparatii capital immobile Mecanica Agricola si Masini Termice

§         Reabilitarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica  si energie termica;

§         Reabilitarea si modernizarea instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor ;

§         Marirea sigurantei cladirilor prin montarea de sisteme moderne de antiefractie;

       3.3.Publicarea anuala a unui pliant care sa prezinte oferta educationala si de cercetare-dezvoltare a facultatii precum si actualizarea periodica a paginii de internet.


Planul strategic al Facultatii de Mecanica trebuie fundamentat printr-o evaluare obiectivă a stării actuale în care să se identifice, detaşat şi obiectiv, competenţele şi capabilităţile organizaţiei, cunoştinţele şi acţiunile care susţin existenţa facultatii dar şi aspectele nefavorabile, punctele slabe, neîmplinirile, slăbiciunile care, împiedică schimbarea şi dezvoltarea instituţională.

 

Analiza SWOT a starii actuale a facultatii de Mecanica din Iasi se prezinta astfel:
A. Punctele tari
1. Facultatii de Mecanica din Iasi, prin structura ei, este adaptată continuu misiunii didactice, de cercetare şi de instituţie de cultură regională integrată în cultura europeană. Departamentele si centrele reprezintă celulele de bază pentru asigurarea procesului didactic pe specializări promovand in acelas timp  cercetarea, evenimentele culturale şi sociale.
2. Oferta educaţională cuprinde specializari foarte cautate de absolventi de liceu;

3. Cadre didactice competente ;

4. Cladiri si dotari de nivel european ;
5. Promovarea / menţinerea unor relaţii de colaborare pe probleme didactice , cercetare ştiinţifică, doctorat între facultate şi universităţi din străinătate ;

6. O imagine foarte buna in mediul economic ;

7.Absolventi de calitate care isi gasesc usor locuri de munca in domeniul pentru care s-au pregatit ;

8. Scoala doctorala bine perceputa in zona Modovei ;

9. O politica educatională/tutoriat care sa conducă la imbunatătirea promovabilitatii studentilor  scolarizati in anii I si II;
10. Managementul administrativ activ, eficient şi susţine activităţile didactice şi de cercetare, iar facilităţile din campusul universitar reprezentând un argument în atragerea la Facultatea de Mecanica a tinerilor şi din alte regiuni ale României.
11. Studenţii şi organismele studenţeşti sunt stimulaţi şi solicitaţi în activităţi sociale specifice şi de management universitar.


B. Punctele slabe
1. Corp profesoral redus cu toate ca facultatea a promovat continu  o politică permanentă şi susţinută în selectarea, perfecţionarea şi promovarea personalului didactic;
2. La nivel de personal didactic se constată încă o reticenţă în reactualizarea anumitor cursuri, in asumarea unor responsabilităţi în domeniul cercetării şi a altor activităţi adiacente procesului didactic.  Se constata o anumita suficenta a unor cadre didactice;
3. Comunicarea interna dintre cadrele didactice nu functioneaza foarte bine;

4. Activitate de cercetare si vizibilitate prin publicare stiintifica insuficienta si insufficient mediatizata;
5. Anual, media intelectuală a candidaţilor la admitere este tot mai redusă iar Facultatea de Mecanica încă nu a găsit soluţii pentru a contracara fenomenul astfel încât rata eşecurilor educaţionale să fie cât mai scăzută, fără repercusiuni la nivelul calităţii învăţământului şi a imaginii instituţiei.
6. Practica de specialitate se desfăşoară deficitar, datorită faptului că încă nu s-a creat un cadru organizatoric corespunzător: îndrumătoare de practică, tutoriat, convenţii cu întreprinderi, astfel încât insuficienta acumulare de aptitudini practice induce greutăţi în integrarea în muncă a absolvenţilor universităţii.
7.Unii studenţi ai Facultatii de Mecanica prezinta o calitate mediocra,  sunt demotivaţi, cauzele acestei stări pot fi intuite dar sunt insuficient investigate;
8.Sistemele de evaluare a cunoştinţelor studenţilor se menţin în majoritatea cazurilor într-o formă clasică bazată pe acumulări cantitative în special în perioada sesiunii de examene. Sistemul de evaluare bazat pe testări periodice, activităţi practice, referate şi lucrări ar lărgi perioada de pregătire activă cu rezultate finale mult îmbunătăţite.
C. Oportunităţi şi obiective

1. Mediul economic ramanesc este deschis la colaborarea cu Universitatile;

2. Calitatea mai buna a absolventilor de liceu care sunt triati de un bacalaureat corect;
3. Aparitia in zona Moldovei  in special in municipiul Iasi  a unor companii multinationale (Siemens/Continental Germania,  DELPHI SUA)  care solicita absolventi ai facultatii de Mecanica din Iasi.
4. Se constată un interes crescând faţă de învăţământul profesional continuu, sector în care Facultatea de Mecanica  a reusit sa consolideze structurile formative şi oferta educaţională în învăţământul pentru adulţi (cursuri postuniversitare si mastere cu taxa);

5. Numeroase întreprinderi industriale şi organisme lucrative îşi manifestă interesul de a stabili parteneriate în domeniul educaţional cu Facultatea de Mecanica, interes care poate fi materializat printr-o politică avantajoasă în scopul asigurării locurilor de muncă pentru absolvenţii universităţii. (Continental Germania,  DELPHI SUA, Renault ,etc.);

7. Programele de colaborare internationala. 

D. Pericole
1. Oferta educaţională a unor instituţii de învăţământ superior  din zona Moldovei se identifică cu oferta Facultatii de Mecanica iar dezvoltările strategice viitoare trebuie să includă în calcule existenţa concurenţei în domeniile ingineriei mecanice.
2. Numarul mic de absolventi de liceu care isi iau bacalaureatul;
3. Criterile calitative de erahizare a universitatilor si a domeniilor anuale după care se cuantifica finanţarea învăţământului superior;
4. Există pericolul ca mesajul educativ şi implicarea facultatii în viaţa socială a regiunii să nu fie corespunzător receptată de cetăţeni şi organismele locale sau naţionale, fie datorită conservatorismului tipic universitar, fie datorită marketingului educaţional încă deficitar pe care-l promovează facultatea/ universitatea.
5. Legislaţia specifică învăţământului superior se schimba des.

 

 

 

Decan,                                                                                      Administrator şef,

prof.dr.ing.Cezar OPRISAN,                                                            dr.ing. Mariana OLARU

Ştiri

Mediafax
242314
Today
This week.
This month.
Total
14
398
1548
242314
Your IP: 54.211.135.32
Hour: 2019-07-19 02:23:29