• Programarea examenelor pentru sesiunea 14.01-5.02.2018
  • Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Admitere la masterat 2017

Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat

Programul înscrieri: 10-28 iulie 2017; 11-16 septembrie 2017, orele 10.00 – 14.00

În holul Facultăţii de Mecanică (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, parter)

Afişarea rezultatelor: 29 iulie 2017, 17 septembrie 2017

La înscriere, candidaţii completează o fişă de înscriere, în care precizează ordinea preferintelor privind specializarea pe care o doresc să o urmeze la masterat.

Metoda de selecţie: concurs 

 MAdm = 0,8*MF + 0,2*MTest

 unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MTest = media obtinută la testul de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Testul de verificare este tip grilă cu 10 itemi, fiecare item cu răspunsul corect având valoare de 1 punct.

Tematică și Bibliografie pentru testul de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu în vederea admiterii la master 

Criterii de departajare: Media examenului de diploma

 Se întocmeşte un clasament general, iar candidaţii vor fi repartizaţi pe specializări în funcţie opțiune și de media de concurs obţinută.

Învăţământul universitar de masterat asigură specializarea în domeniu şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de studii universitare.

Masterat (M.Sc.)

Absolventul va primi o Diplomă de Master.

La masterat se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de inginer sau echivalentă cu aceasta, atât din Universitatea Tehnică Iaşi cât şi din alte instituţii de învăţământ superior (inclusiv din cele care nu organizează ciclul de masterat), indiferent de specializarea absolvită şi de anul absolvirii.

 ciclul universitar de masterat (cf. Legii 288/2004)

Specializarea Numărul de locuri fără taxă Numărul de locuri cu taxă

domeniul Ingineria Autovehiculelor - 2 ani:

Sistemica transporturilor autopropulsate - STA

Concepţia şi managementul proiectării automobilului - CMPA*

Siguranţia şi performanţele circulaţiei rutiere - SPCR

Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere - ETAR

 

 19

19

 

18

-

 

30

28

 

30

-

domeniul Inginerie Mecanică - 2 ani

Diagnoze şi Expertize Tehnice în Ingineria Mecanică (DET)

Maşini termice, frigotehnie şi climatizare - MTFC

Tehnici nepoluante în industria alimentară - TNIA

Sisteme de transport pe cale ferată - STCF

 

18

19

19

19

 

30

30

30

30

domeniul Mecatronică şi Robotică - 2 ani

Sisteme robotizate - SR

Mecatronică avansată - MCTA

 

19

19

 

30

29

TOTAL

169 267

* Masteratul CMPA este organizat în colaborare cu firma Renault Technologie Roumanie (RTR), care va asigura un stagiu cu o durată pe 20 de săptămâni în semestrul al IV-lea. În cadrul acestui masterat RTR alocă aproximativ 10 burse celor mai buni studenţi.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Master

- Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii).

- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia, în original şi în copie.

- Diplomă de studii superioare, forma lungă de învăţământ sau diplomă echivalentă acesteia, în original.

- Certificat de naştere (copie + originalul).

- Trei fotografii tip buletin de identitate.

- Dosar plic.

- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs (100 RON).

- Adeverinţă medicală.

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):

- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);

- candidaţii orfani de ambii părinţi;

- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;

- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

 

Numărul de locuri pentru românii de pretutindeni