• Programarea examenelor pentru sesiunea 14.01-5.02.2018
  • Bine ați venit!
    Bine ați venit! Acest site vă prezintă informații despre programele de studii și despre alte activități care se desfășoară în facultatea noastră.

Subvenţie 200 Euro

 

link la site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice privind reglementările de acordare a subvenţiei de 200 de EURO în vederea achiziţionării unui calculator

 

 

 Referat

 Programul “EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2017.

Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt studenţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în vârstă de până la 26 de ani, proveniţi din familii cu venituri brute lunare sub 150 lei pe membru de familie, exclusiv cei care au beneficiat de un calculator dip desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008).

            Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul 2017, conform legislaţiei în vigoare.   

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.

            Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, netbookul sau dispozitivele echivalente.

Configuratia minima recomandată a calculatoarelor pentru achizitionarea cărora se acordă ajutor financiar, potrivit prevederilor Legii nr. 269 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea Guvernului României nr. 1170 din 25 noiembrie 2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004), este următoarea:

a.       pentru desktop:

-       procesor Dual core sau echivalent, F.S.B. minim 800 MHz, frecvenţă minim 2.300 MHz;

-       RAM tip DDR3 minim 1 GB;

-       hard-disk minim 250 GB;

-       unitate DVD;

-       monitor LCD minimum 17”;

-       tastatură, mouse optic;

b.       pentru laptop:

       procesor minim Dual core sau echivalent, frecvenţă minim 2.000 MHz;

       RAM tip DDR3 minim 1 GB;

       hard-disk minim 250 GB;

       unitate DVD;

       Display minimum 15”, rezoluţie minimum 1.366 x 768;

c.       pentru netbook sau echivalent:

       procesor Intel Atom sau echivalent, tip minimum N450 sau echivalent;

      RAM tip DDR3 minim 1 GB;

       hard-disk SATA minim 250 GB;

       unitate DVD;

       Display minimum 10”;

Calculatoarele definite anterior, a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.

La nivelul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi se constituie o comisie, numită şi aprobată de Rectorul universităţii.

Componenţa comisiei, la nivel de universitate, este:

1. Dr.ec.jr. Petru CONDREA                                  - Preşedinte

2. Ec. Mariana CRIVOI                                          - Membru

3. Jr. Mirela TROIA                                                - Membru

4. Ing. Radu BURAC                                              - Membru

5. Ioan Herghelegiu                                         - Membru

 La nivelul fiecărei facultăţi se va constitui o comisie de analiză a dosarelor, până la data de 3.04.2017, comisie ce va fi avizată de către Decanul facultăţii.

Referatele facultăţilor cuprinzând propunerile de comisii vor fi transmise pe suport de hârtie la Direcţia Generală Administrativă.

 

Studenţii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi vor depune următoarele documente:

-      un dosar plic pe care se va scrie cu majuscule:

-      cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator;

-      copie a actului de identitate;

-      copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei care beneficiază de prevederile prezentei legi;

-      adeverinţe de venit, în original, ale membrilor familiei;

-      declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată prin notariat, în sensul ca venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard ;

-      Ancheta socială eliberată de Primăria pe raza căreia solicitantul are domiciliul stabil.

Cererea împreună cu documentele însoţitoare se depun, de către studentul care solicită ajutorul financiar, la secretarul şef de facultate, până la data de 21.04.2017 (inclusiv).

Nu se acordă termen pentru eventuale completări ale dosarelor.

La depunerea dosarului cu cererea şi actele care o însoţesc, solicitantul va prezenta şi originalele documentelor pentru confruntare.

 Dosarele vor fi înregistrate la Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, până la data de 21.04.2017 (inclusiv), în caz contrar acestea se vor returna către facultăţi.

Membrii comisiilor constituite la nivelul facultăţilor au următoarele sarcini

-           urmăresc şi respectă calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2015, stabilit prin Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Învăţământ Superior nr. 27735/6.03.2017, înregistrată la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi sub nr. 4432 din 7.03.2017;

     afişează la loc vizibil legislaţia şi Decizia Rectorului universităţii care stau la baza acordării unui sprijin financiar studenţilor Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi  în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului;

-       înregistrează, la registratura universităţii, dosarele cuprinzând cererile şi documentele anexate cu număr şi dată;

-       verifică existenţa tuturor documentelor necesare, confruntă originalele cu copiile, iar pe acestea din urmă se va trece menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care va semna atât primitorul cât şi solicitantul.

-       după verificarea documentelor, eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului;

-       verifică eligibilitatea solicitanţilor şi completează datele cerute în anexa 2 din Legea nr. 269 din 16.06.2004;

-       Eliberează o adeverinţă din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu excepţia studenţilor din anul I;

-       înaintează Consilierului Juridic dosarele solicitanţilor pentru acordarea vizei de legalitate;

-       transmite către secretariatul Direcţiei Generale Administrative, pe bază de proces verbal, dosarele solicitanţilor eligibili;

-       primesc de la Comisia universităţii bonurile valorice de 200 de EURO pentru studenţii facultăţii, beneficiari ai sprijinului financiar;

-       eliberează beneficiarilor bonurile valorice de 200 de EURO pentru achiziţionarea de calculatoare şi înregistrează eliberarea acestora;

-       asigură preluarea de la beneficiari a dosarelor cu datele privind achiziţia de calculatoare;

-       transmit pe bază de proces verbal, în termen de 48 de ore de la primire, dosarele cu datele privind achiziţia de calculatoare, către Ioan Herghelegiu;

Comisia are atribuţia de a verifica existenţa tuturor documentelor necesare precum şi eligibilitatea solicitantului. În cazul în care există neclarităţi, comisia poate cere solicitanţilor informaţii suplimentare.

Bonurile valorice care nu au fost folosite de către beneficiari vor fi predate de către aceştia, în termen de 24 de ore de la terminarea perioadei de achiziţii, comisiilor facultăţilor, urmînd apoi a fi transmise către Comisia universităţii, însoţite de o adresă.

Membrii comisiei constituită la nivel de universitate au următoarele sarcini principale:

P       respectarea calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2017;

P       colaborarea permanentă cu comisiile de la nivelul facultăţilor;

P       transmiterea către facultăţi a listelor cu studenţii universităţii, beneficiari ai bonurilor valorice de 200 de EURO, conform extraselor de pe portalul „EURO200”;

P       preluarea bonurilor valorice şi transmiterea acestora către facultăţi;

P       întocmirea documentaţiei pentru M.E.N. în vederea decontării către firme a bonurilor valorice de 200 de EURO.

P       transmiterea către Direcţia Economică a situaţiei privind achiziţiile de calculatoare în vederea obţinerii fondurilor necesare pentru decontarea către firme a contravalorii bonurilor valorice de 200 de EURO;

P       transmiterea către facultăţi a dosarelor în vederea întocmirii propunerilor şi ordonanţărilor.

Operatorul autorizat din partea universităţii –  Ioan Herghelegiu are următoarele sarcini:

P       preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achiziţia de calculatoare pus la dispoziţie de către M.E.C.T.S. prin SIVECO S.A.;

P       introducerea pe portal a datelor solicitanţilor;

P       preluarea de pe portal a listelor cu studenţii universităţii, beneficiari ai bonurilor valorice de 200 de EURO;

P       preluarea dosarelor cu datele privind achiziţiile de calculatoare;

P       introducerea pe portal a datelor privind achiziţiile de calculatoare;

 

 

 

CALENDAR

 

2613173
Azi
Săptămâna curentă
Luna curentă
Total
663
6555
29398
2613173
IP-ul Dumneavoastră: 54.162.121.80
Ora exactă: 2018-04-20 09:47:58